Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – ett fungerande verktyg?

DSpace Repository

Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – ett fungerande verktyg?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Riktlinjer för utredning och bedömning av kvinnors skyddsbehov – ett fungerande verktyg?
Author Aguirre, Maite Zamacona ; Hökfelt, Emelie
Date 2009
Swedish abstract
I kapitlet behandlas hur kvinnor kommer till tals i asylprocessen. Genom att analysera implementeringen av Migrationsverkets riktlinjer under utredningsstadiet i asylprocessen påvisas invanda strukturer och förhållningssätt i Migrationsverkets implementering som försämrar kvinnors möjlighet att komma till tals. Vad gäller exempelvis ifall handläggare på verket ställer frågan om en kvinna har önskemål om handläggaren, tolken och det offentliga biträdet efter kön indikerar aktstudien att den oftast inte ställs. Dessutom förklarar handläggarna ofta inte varför de ställer denna fråga, vilket kan riskera att motivet till frågan blir oklar. I de fall som rör asylsökande kvinnors hälsa, i synnerhet hos dem som utsatts för sexuella övergrepp, finns det på mottagningsenheterna mycket begränsad dokumentation. Det förekommer även bristande dokumenterad samverkan mellan mottagnings- och asylenheter i fall som rör könsrelaterad förföljelse. Vissa grupper av asylsökande kvinnor har inte samma möjlighet att komma till tals i asylprocessen. “Kvinnor i familj” får ofta mindre tid vid utredningen av sina asylskäl än ensamkommande kvinnor. Vidare utreds kvinnor utifrån mannens berättelse, för att antingen komplettera eller bekräfta denna. Dessutom belyser undersökningen att lågutbildade eller icke läs- och skrivkunniga kvinnor, samt kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld, ofta befinner sig i en extra utsatt situation. Det ska också framhållas att det även förekommer bristande kännedom om riktlinjerna på Migrationsverket. Det finns en okunskap om vilka konsekvenser deras arbete med utredningsaspekterna på asylprocessens initiala stadier – i synnerhet i frågan om kön på det offentliga biträdet, handläggaren och tolken, samt i den separata utredningen – kan ha för bedömningen av kvinnors asylskäl.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 27
Page 119-145
Language swe (iso)
Subject asylsökande kvinnor
könets betydelse i asylärenden
Migrationsverkets riktlinjer
utredning
asylprocess
asylskäl
Migrationsverket
kvinnor i asylprocessen
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/9885 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics