Skyddsbehövande i övrigt – ett svårtolkat begrepp?

DSpace Repository

Skyddsbehövande i övrigt – ett svårtolkat begrepp?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Skyddsbehövande i övrigt – ett svårtolkat begrepp?
Author Stern, Rebecca
Date 2009
Swedish abstract
Artikeln syftar till att visa på och diskutera tendenser i utvecklingen av svensk migrationspraxis sedan den 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen trädde i kraft. I artikeln redogörs för och analyseras förändringarna i lagstiftningen angående så kallade skyddsbehövande i övrigt. Fokus ligger på begreppen “inre väpnad konflikt” och ”andra svåra motsättningar” och i texten diskuteras hur begreppen tolkats samt vilka konsekvenser detta har haft för rättsutvecklingen. En övergripande fråga som berörs är relationen mellan internationell och nationell rätt. En viktig slutledning är att den svenska Migrationsöverdomstolen och Migrationsverket inte tycks ha tillräckliga kunskaper i internationell rätt för att kunna tolka vissa centrala begrepp i den internationella humanitära rätten på ett korrekt sätt. Det påpekas också att den inkonsekventa tolkningen av begreppet svåra motsättningar kan ha långtgående negativa konsekvenser för enskilda asylsökande.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER)
Host/Issue Current Themes in IMER Research;9
Series/Issue Current Themes in IMER Research
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-080-0
Pages 146-169
Language swe (iso)
Subject asylrätt
flyktingrätt
utlänningsrätt
skyddsbehövande
subsidiärt skydd
inre väpnad konflikt
svåra motsättningar
Migrationsöverdomstolen
Migrationsverket
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/9886 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics