Det gäller även fritids...

DSpace Repository

Det gäller även fritids...

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det gäller även fritids...
Author Jaros, Eva-Lotta ; Wilderoth, Anna-Lena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fritidspersonal runt om i Skåne anser sig följa Skolverkets Allmänna råd för fritidshemmet samt att undersöka hur de två grundidéerna helhets- och effektiviseringsperspektivet påverkar målarbetet. Undersökningen utgår från kvalitativa intervjuer gjorda med personal från fyra fritidshem. Vi har även valt att studera de fyra fritidshemmen genom observationer samt utgått från tidigare forskning inom det aktuella området där vi bl.a. behandlar helhets- och effektiviseringsperspektivet. Vid intervjutillfällena gjordes ljudupptagningar som sedan transkriberades. Detta gav oss ett tillräckligt brett empiriskt material för att vi skulle kunna fördjupa oss i ämnet. Resultatet av vår undersökning visar att trots att informanterna inte alltid är medvetna om att de följer de Allmänna råden, kan vi utifrån vår studie ändå se att informanterna, i de allra flesta fall, arbetar på ett sätt som gör att de faktiskt följer råden, samt att helhets- och effektiviseringsperspektivet på olika sätt har betydelse för fritidsverksamhetens målarbete. Slutsatsen vi drar av detta är att då de Allmänna råden är baserade på Läroplanen och skollagen, vet informanterna vad de Allmänna råden handlar om trots att de inte läst dem. Vidare att på vilket sätt man anser sig följa mål och riktlinjer är beroende av vilka förutsättningar man har, organisatoriska och resursmässiga såväl som pedagogiska och till och med personliga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Allmänna råd
Målarbete
Effektivisering
Helhetsperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/9894 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics