Skolämnet svenska i ett flerspråkigt klassrum - fyra lärares reflektioner och förhållningssätt

DSpace Repository

Skolämnet svenska i ett flerspråkigt klassrum - fyra lärares reflektioner och förhållningssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolämnet svenska i ett flerspråkigt klassrum - fyra lärares reflektioner och förhållningssätt
Author Jeschko, Tuva ; Nilsson, Melinda
Date 2010
Swedish abstract
Ett av skolans uppdrag är att främja lärande där eleven stimuleras att inhämta kunskaper. Detta examensarbete är en undersökning av hur svenskämnet är organiserat i ett upptagnings-område där det finns elever med annat modersmål än svenska men där de är i minoritet. För att vi som pedagoger på bästa sätt ska bidra till våra framtida elevers språkutveckling och fullfölja skolans uppdrag är det av stor vikt att skapa en undervisning där alla elever får en möjlighet att utvecklas. Frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen är: • Vad anser läraren vara essentiellt gällande svenskundervisning i en klass där elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska integreras? • Vilka reflektioner har läraren kring kursplanerna i svenska samt svenska som andra-språk? • Vilket genomslag får lärarens förhållningssätt i det praktiska arbetet? Metoderna vi har valt för att besvara våra frågeställningar är kvalitativa intervjuer med efterföljande observationer. Vårt empiriska material tolkar vi därefter utifrån de teorier och styrdokument som vi bedömer relevanta för vår undersökning. I resultatet av undersökningen framgår hur lärarna ser på sin svenskundervisning och om denna undervisning är anpassad efter elever med annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenskundervisning
flerspråkighet
integrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/9897 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics