Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt

DSpace Repository

Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieinformation- en studie om vad år 9 elever anser om tillvägagångssätt
Author Johansen, Frida ; Samuelsson, Angelica
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att ge en ökad förståelse för hur elever i år 9 upplever tillvägagångssätt vid gymnasiepresentationer. Studien fokuserar på deras upplägg och inte på informationsinnehåll. Arbetet utgår från mottagarna av informationen, dvs. ett elevperspektiv. En metodkombination har använts och studiens resultat har samlats in med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätens syfte är att ge en bredd av elevernas åsikter och med djupintervjuerna fördjupa förståelsen från enkätsvaren. Examensarbetet baseras på totalt 70 enkätsvar samt sex djupintervjuer med elever i år 9, vilka insamlades i samband med gymnasiepresentationernas slut. De teoretiska perspektiv vilka examensarbetet grundas i behandlar skilda pedagogiska inriktningar, vilka belyser olika aspekter i undervisningssituationer. Dessutom innefattas arbetet av ett teoretiskt perspektiv vilket berör forskningsområdet lärstilar. I resultatdelen presenteras enkätsvaren i diagram och tabeller för att bli mer överskådliga. Resultatet för de sex elevintervjuerna redogörs var för sig. Vad det gäller examensarbetets analys har ett flertal gemensamma nämnare påträffats i elevernas svar. De mest framstående är att eleverna anser att tillvägagångssätten på gymnasiepresentationen karaktäriseras av att studie- och yrkesvägledaren pratade mest. Dessutom visar analysen att eleverna helst vill att gymnasieinformationen presenteras efter lunch samt att de föredrar att studie- och yrkesvägledaren pratar mestadels under presentationen, dock med krav i att andra metoder även förekommer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevperspektiv
gymnasieinformation
gymnasiepresentation
lärstilar
pedagogiska teorier
studie- och yrkesvägledning
tillvägagångssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/9901 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics