Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska problem på en somatisk akutvårdsavdelning

DSpace Repository

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska problem på en somatisk akutvårdsavdelning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska problem på en somatisk akutvårdsavdelning
Author Eriksson, Susanne ; Nygren, Åsa
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to describe nurses` experiences of caring for patients with psychiatric problems on an intensive care unit in the south of Sweden. Previous research about nurses` attitudes to care for patients with psychiatric problems are known, but little is known about nurses’ actual experience of caring for this group of patients. The results of the study is based on the nurses own definition of a psychiatric problem. Six interviews has been accomplished and transcribed verbatim. The material has been analyzed with qualitative content analysis inspired of Graneheim and Lundman (2004). The results are presented in three main categories; obstacles, emotions and possibilities in the nursing situation. When the communication doesn´t work the nurse feels frustrated and the feeling of deficiency appears. It was difficult to reach out to the patient and this also led to frustration. Violent situations, a lack of knowledge and experience may result in an avoidant behavior. To improve the nursing situation the investigators believe that nursing adjusted to the patient, in combination with education and experience, would facilitate nursing situations that are experienced as problematic.
Swedish abstract
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykiatriska problem på en akutvårdsavdelning i södra Sverige. Tidigare forskning finns om sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med psykiatriska problem, men kunskapen om sjuksköterskans faktiska upplevelse av att vårda denna patientgrupp är mindre studerad. I studien är det sjuksköterskans egen definition av vad som är ett psykiatriskt problem som ligger till grund för resultatet. Sex intervjuer har genomförts och transkriberats ordagrant. Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Resultatet presenteras i tre huvudkategorier; hinder, känslor och möjligheter i omvårdnadssituationen där det framkommer att fungerar inte kommunikationen blir sjuksköterskan lätt frustrerad och känner sig otillräcklig. En frustrerande känsla var också att inte nå fram till patienten. Hotfulla situationer, brist på kunskap och erfarenhet kan leda till ett undvikande beteende. För att förbättra omvårdnadssituationen anser undersökarna att individanpassad omvårdnad i kombination med utbildning och erfarenhet skulle kunna underlätta situationer som upplevs som problematiska.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empirisk
innehållsanalys
intervju
omvårdnad
psykiatriska problem
sjuksköterska
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/9904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics