EU och den ideella sektorn - En studie av det svenska Equalprogrammet

DSpace Repository

EU och den ideella sektorn - En studie av det svenska Equalprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title EU och den ideella sektorn - En studie av det svenska Equalprogrammet
Author Scaramuzzino, Roberto ; Heule, Cecilia ; Johansson, Håkan ; Meeuwisse, Anna
Date 2010
English abstract
The main purpose of this report is to study how the European Union (EU) affects the landscape of voluntary organizations in Sweden. This may take many different guises, for instance through new forms of financial support, but also by introducing new aims, methods and ideological components. One major European initiative has been the Equal programme, which started in 2001 and lasted until 2007 and prescribed a close cooperation between public, private and voluntary organizations. We ask how and to what extent did voluntary organisations manage to gain resources and influence within this programme? The study relates to current theoretical thinking on new forms of governance, mobilization among marginal groups and current organizational theory. Findings demonstrate that almost 650 organizations have been involved in the Swedish Equal programme and among the different participants we find a great number of public organizations, yet to less extent private actors. The programme also included a large number of voluntary organizations. However, our analyses indicate that the Swedish Equal programme differs from similar programmes in other Member States. In most countries voluntary organizations were in majority and public organizations in minority. All countries share a common feature as a limited number of private organizations have participated. Arguably, the Swedish programme is marked by its high numbers of public organizations and – in a comparative perspective – small number of voluntary organizations. Analyses of the participating voluntary organizations in the Swedish Equal programme demonstrate variety as the programme included organizations such as the women’s movement, immigrant organizations, organizations representing people with disabilities, the Swedish Church and other religious organizations. However, most organizations belonged to a social partner related organization (e.g. national, regional or local unions) or an interest group representing poor and discriminated groups in the society. This is hardly surprising as the Equal programme aimed to bring people back into the labour market. Some user organizations participated in the programme. The reasons why organizations participate in the Equal programme vary greatly. Some follow the formal objectives and tries to include unemployed people in the labour market, while others have mainly participated as a way to create goodwill for their company. Another key reason is to gain financial support and even though public organizations tend to ‘dominate’ the Swedish Equal programme, it has provided voluntary organizations with ample financial support. However, our study demonstrate competition over some desirable positions within partnerships, e.g. to be coordinators and/or the organization controlling the finances within the partnership. These positions are mainly hold by public organizations. In some cases this appears to be part of an intentional strategy, while in other cases a response to expectations from the European Social Fund. Public organizations function as a guarantee for a certain degree of stability within partnerships (organizational, financial and administrative). Albeit that these positions are generally held by public organizations, some smaller user organizations have been highly successful in hoarding opportunities within the programme. They have developed a general competence on running different EU projects, administrative capacity to coordinate projects involving several different partners and have also managed to exercise great influence in the partnerships they have participated in. Our conclusion is that these organizations have gained most from participating in the Equal programme and increased their position vis-á-vis other voluntary organizations.
Swedish abstract
Det övergripande syftet för rapporten är att studera hur den Europeiska Unionen (EU) påverkar det svenska organisationslandskapet av ideella organisationer, exempelvis genom resurstilldelning, men också nya målsättningar, metoder och ideologiska element. Mer konkret analyserar vi i vilken utsträckning och på vilket sätt ideella organisationer har lyckats tillskansa sig deltagande och inflytande i Equalprogrammet. Programmet finansierades genom den Europeiska Socialfonden och löpte mellan 2001 och 2007. Programmet föreskrev ett nära samarbete mellan offentliga, privata och ideella organisationer i så kallade partnerskap. I denna studie har vi kartlagt alla ingångna partnerskap i Equalprogrammet samt jämfört det svenska Equalprogrammet med motsvarande program i andra medlemsländer. Materialet har analyserats utifrån teorier om partnerskap och nya former av styrningsmekanismer, diskriminerade gruppers egenorganisering, samt organisationsteoretiska perspektiv om det sociala landskapet. Studien visar att Equalprogrammet har haft ett stort genomslag i det svenska organisationslandskapet. Nästan 650 organisationer har engagerat sig i programmet. Många av dessa är ideella organisationer, men också offentliga och privata aktörer. Bland de ideella organisationerna finner vi exempelvis kvinno-, handikapp- och invandrarorganisationer, men också svenska kyrkan och andra religiösa samfund. Bland de ideella organisationerna finns också en rad mindre brukarorganisationer. Alla deltagande organisationer har accepterat att arbeta efter programmets principer och metoder där bl.a. partnerskapsmodellen och det transnationella samarbetet är centrala element. För många av de ideella organisationerna har deltagande i programmet inneburit ett centralt kapitaltillskott. Våra analyser indikerar dock att det svenska Equalprogrammet avviker från motsvarande program i andra medlemsländer. I flera medlemsländer är de ideella organisationerna i majoritet och i många fall motsvaras det höga deltagande av de ideella organisationerna med ett lägre deltagande från offentliga organisationer. I en stor majoritet av länderna är andelen privata organisationer mycket liten. Därmed skiljer sig det svenska Equalprogrammet från övriga länders i och med att andelen offentliga organisationer är jämförelsevis hög och andelen deltagande ideella organisationer relativt liten. Studiens resultat ligger därmed väl i linje med den internationella forskningen om välfärdsstatsregimer. Deltagandet av ideella organisationer i det svenska Equalprogrammet pekar mot en tydlig övervikt av ideella organisationer som kan knytas till arbetsmarknadens parter (fackförbund och liknande) samt intresseorganisationer för svaga och diskriminerade grupper i samhället. Eftersom Equalprogrammet har som syfte att få ut människor i arbete och att bryta utanförskap är detta knappast förvånande. Ett mindre antal ideella organisationer har en ”social inriktning”, dvs. som sitt främsta syfte att öka välfärden för individer och grupper i samhället. Många av dessa socialt inriktade ideella organisationer har dock en tydlig brukarprofil, dvs. organisationer som har en ”vi för oss” prägel. Men även om offentliga organisationer dominerar numerärt i det svenska Equalprogrammet innebär detta inte att andra organisationer förblivit lottlösa. Tvärtom har offentliga organisationer ofta varit en ekonomisk garant för ett stabilt arbete inom ramen för programmet. Men målsättningarna för att delta i programmet är högst skiftande. I många fall anges att arbetet syftar till att stödja utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden, i andra fall är syftet snarare att skapa goodwill för det egna företaget genom att samverka med andra organisationer. I denna rapport har vi även analyserat sammansättning och resursfördelning inom ramen för de enskilda partnerskapen i det svenska Equalprogrammet. Analysen visar på komplexa former av samverkan och/eller konflikt inom partnerskapen och att vissa positioner är mer betydelsefulla än andra i ett partnerskap (exempelvis som stödmottagare och koordinator). Dessa positioner innehas framför allt av offentliga organisationer. Detta kan dels vara en medveten strategi, men också svar på önskemål från den Europeiska Socialfonden då offentliga organisationer ger partnerskapen stabilitet, kompetens och tydliga rutiner när det gäller att hantera projekt i mångmiljonklassen. Få privata organisationer agerar koordinatorer eller som stödmottagare. Mer förvånande är att många mindre brukarorganisationer har dragit nytta av programmet. De har lärt sig vad som krävs för att leda olika EU projekt, utveckling en allmän kompetens om EU frågor och utövat inflytande i sina respektive partnerskap. Vår bedömning är att dessa organisationer har lyckats stärka sin ställning och fått ökat handlingsutrymme tack vare sitt deltagande i Equalprogrammet.
Publisher Malmö Högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU Rapport;2010:2
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-236-1
Pages 141
Language swe (iso)
Subject EU
Ideell sektor
Equal
Organisationslandskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9988 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics