Läsutvecklingsmodeller- pedagogers medvetenhet och motiv för val

DSpace Repository

Läsutvecklingsmodeller- pedagogers medvetenhet och motiv för val

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsutvecklingsmodeller- pedagogers medvetenhet och motiv för val
Author Hjort, Fredrik ; Persson, Elin
Date 2010
Swedish abstract
Vi vill granska vilka modeller som pedagogerna använder sig av i sin undervisning och vad som avgör vilka eller vilken modell som den enskilda pedagogen skall arbeta med. Vi vill också undersöka om pedagogerna vet vilka teorier som metoden de använder sig av baseras på. Enkätundersökningen är en kvantitativ undersökningsmetod. Vi kommer att presentera vår resultatanalys utifrån områdena läsutvecklingsmodeller, fortbildning och samarbete kring läsutveckling. Vi har i datorprogrammet SPSS kombinerat olika frågor för att tydliggöra resultatet mellan de olika frågorna. För att göra en tydligare koppling till vår frågeställning har vi valt att koppla samman olika frågor. Bornholmsmodellen var den läsutvecklingsmetod som flest respondenter använde i vår undersökning. Vårt resultat visar att få pedagoger var medvetna om den bakomliggande teorin för de olika läsutvecklingsmodellerna. Resultatet visade också att 40 % av respondenterna ansåg att det var skolan och kommunen som var beslutsfattare när det gäller val av läsutvecklingsmodell.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsutvecklingsmodell
barn
medvetenhet
pedagoger
Handle http://hdl.handle.net/2043/10033 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics