Deponering av hyra vid annat avtalsförhållande än hyresförhållande; - Används deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållande?

DSpace Repository

Deponering av hyra vid annat avtalsförhållande än hyresförhållande; - Används deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållande?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Carl
dc.date.accessioned 2010-08-10T11:21:17Z
dc.date.available 2010-08-10T11:21:17Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10429
dc.description Ett hyresförhållande kan vid flera olika tillfällen leda till att hyresgästen anser sig ha rätt till nedsättning av hyran. Det kan baseras på hinder eller men i nyttjanderätten, på att hyresgästen har rätt till ersättning för skada eller att sådan brist avhjälpts på hyresgästens bekostnad. Hyresgästen kan också ha en motfordran på hyresvärden som denne önskar räkna av mot sin hyra. Vari denna motfordran bottnar är oväsentligt så länge det är hyresgästen och hyresvärd-en som är avtalsparter. Att i sådant läge endast innehålla prestationen skulle kunna innebära att hyresgästen riskerar att förlora sin nyttjanderätt. Istället har lagstiftaren infört möjligheten att enligt 21 § HL deponera beloppet hos länsstyrelsen. Hyresvärden har då inte längre möjlig-het att åberopa förverkande på grund av innehållen prestation. Syftet med denna uppsats är att utreda utbredningen av användandet av deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållandet, det vill säga att grunden som åberopas i ansökan är annan motfordran. För att göra detta har fyra frågeställningar ställts upp enligt nedan. - Vilka grunder åberopas vid deponeringen? - Är det främst bostadshyresgäst eller lokalhyresgäst som ansöker om deponering av hyra? - Vad leder deponeringen till? - Är det hyresvärd eller hyresgäst som slutligen lyfter det deponerade beloppet? Genom rättsvetenskaplig metod har författaren undersökt deponeringsinstitutet utifrån gällan-de rätt samt genomfört en studie av under 2009 avslutade deponeringsärenden vid Länsstyrel-sen Skåne. Av totalt 87 avslutade ärenden ingår 47 av dessa i undersökningen. Materialet har systematiserats och sammanställts för att därefter presenteras på ett överskådligt vis. Resul-taten av undersökningen har analyserats och ställts i relation till den juridiska teorin. Resultatet av studien visar att den vanligaste grunden som åberopas är hinder eller men i nyttjanderätten, att det är nästan exakt lika många bostadshyresgäster som lokalhyresgäster som utnyttjar deponeringsinstitutet, att förlikning eller överenskommelse är den vanligaste följden av deponering samt att det är fler hyresgäster än hyresvärdar som slutligen lyfter det deponerade beloppet men att det även i denna fråga är nästan jämt. Studien visar också att annan motfordran inte åberopas i något av de undersökta ärendena. en
dc.description.abstract A tenancy can in various different situations lead to that the tenant finds himself entitled to a reduction of the lease. Such situations include minor faults or preventions to the premises or that the tenant is entitled to compensation for damages to the premises. There is also the possibility that the tenant has a claim against the landlord that he likes to deduct from the lease. The deduction can be made regardless of whether the contractual relationship is based on the tenancy or not. In above situations, the tenant cannot simply retain all or part of the lease. If doing so, he risks losing his tenancy. Instead, the Swedish legislation provides for the possibility that under § 21 HL deposit the amount at The County Administrative Board. The purpose of this thesis is to investigate the frequency of the use of § 21 HL based on other contractual relationships than that of the tenancy. In order to do so, the author has based his research on four problems. - What grounds are being referred to in the application? - Is it more common for residential or commercial tenants to apply for deposition? - What does the deposition lead to? - Is it the landlord or the tenant that, when the case is closed, is given the right to the deposited amount? The thesis is based on current Swedish legislation as well as a study of during the year of 2009 closed cases of deposition at The County Administrative Board. Out of 87 closed cases, 47 are included in the study. The material has been systematized to be presented in an orderly manner. The results have been analyzed and put in a legal perspective. The results shows that the most common ground being referred to is minor faults or preven-tions to the premises, that it is almost as many residential as commercial tenants that applies for deposition, that settlements is the most common result of deposition and that in most cases it is the tenant that is given the right to the deposited amount. The study also shows that in none of the cases, other contractual relationships are the underlying reason for deposition. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier en
dc.subject Hyresrätt en
dc.subject Deponering av hyra en
dc.title Deponering av hyra vid annat avtalsförhållande än hyresförhållande; - Används deponeringsinstitutet för att innehålla prestation baserat på annat avtalsförhållande än hyresförhållande? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Fastighetsföretagande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics