Patienters upplevelser och känslor i samband med en njurtransplantation - En empirisk studie

DSpace Repository

Patienters upplevelser och känslor i samband med en njurtransplantation - En empirisk studie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienters upplevelser och känslor i samband med en njurtransplantation - En empirisk studie
Author Koopmans, Emelie ; Lindén, Sophie
Date 2010
English abstract
A kidney transplant is a major procedure and a big adjustment for the patient both physically and psychologically. The aim of the study was to understand and describe the patients’ experiences and feelings in relation to the kidney transplant. This empirical study was had a qualitative descriptive approach and includes semi-structured interviews with eight kidney transplant recipients. The data was analysed according to Burnards contents analysis and resulted in three main categories: Emotional management, life with a new kidney and the experience of the health care. The result showed that a kidney transplant results in a feeling of freedom, but is also followed by a down period. The patients feel a sense of responsibility for the new organ and express concern for rejection. The nurses have, through their supporting role helped the patient feel secure which in turn has shown to be important in relation to the patients recovery. The participants in this study have shown to cope with their disease in varying ways and this has been interpreted using Lazarus & Folkmans (1984) coping strategies.
Swedish abstract
En njurtransplantation är ett stort ingrepp och en stor omställning för patienten både psykiskt och fysiskt. Syftet med studien är att öka förståelsen för och beskriva patienters upplevelser och känslor i samband med en njurtransplantation. Studien är empirisk med en kvalitativ deskriptiv ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta njurtransplanterade personer. Dataanalysen har gjorts med stöd av Burnards (1991) innehållsanalys och resulterade i tre huvudkategorier: känslomässig hantering, livet med en ny njure och erfarenhet av sjukvården. Resultatet visar att en njurtransplantation innebär en stor frihet, samtidigt som en känsla av nedstämdhet upplevts . De transplanterade känner ansvar för det nya organet och uttrycker oro för avstötning. Sjuksköterskan har genom sin stödjande roll skapat en trygghet som visat sig vara betydelsefull i samband med en njurtransplantation. Deltagarnas hantering av sjukdom har i denna studie påvisats vara varierande och har tolkats utifrån Lazarus & Folkmans (1984) copingstrategier.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject coping
empirisk
känslor
njurtransplantation
patient
sjuksköterskans roll
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10474 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics