Mikroalger för hållbar energiproduktion - Chlorella vulgaris i en kretsloppsanpassad alg-biogasprocess

DSpace Repository

Mikroalger för hållbar energiproduktion - Chlorella vulgaris i en kretsloppsanpassad alg-biogasprocess

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hedenfelt, Eva
dc.date.accessioned 2010-09-09T09:22:53Z
dc.date.available 2010-09-09T09:22:53Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10545
dc.description Odling av mikroalger för framställning av biogas är ett relativt outforskat område. Den forskning som hittills utförts har påvisat lovande resultat tack vare möjligheten att utnyttja resurser som idag går till spillo, eller till och med utgör miljöproblem; mikroalgerna kan rena både näringsrikt vatten (exv. avloppsvatten) och koldioxidutsläpp (rökgaser från industrin) då de tar upp föreningar innehållande kväve, fosfor och kol från dessa källor. Den producerade biogasen kan ersätta fossila bränslen. Dessutom skapas en rötrest som kan återföras till odlingsmarker vilket sluter näringskretsloppet. Mikroalgen Chlorella vulgaris undersöks gällande dess egenskaper i alg-biogasprocessen för att aktuella flöden ska kunna sammanlänkas genom industriell symbios. Mikroalger kan skapa unika möjligheter till kretsloppsanpassad energiproduktion bland annat tack vare att vissa av dem har potential att fungera både som växt och som djur. För att energiproduktionen ska kunna kretsloppsanpassas måste de olika systemen i alg-biogasprocessen lokaliseras strategiskt med avseende på dess flöden. en
dc.description.abstract The area of microalgae cultivation for the production of biogas is quite uninvestigated. Research has shown promising results due to the possibility to make use of resources that are unused or even cause negative environmental impact: the microalgae can purify nutrient rich water (waste water) as well as exhausts rich in carbon dioxide (flue gas) as they take up compounds containing carbon, nitrogen and phosphorus from these sources. The produced biogas can replace fossil fuels. In addition, a digest is produced which can be returned to cropland which closes the nutrient loop. The microalgae Chlorella vulgaris is studied regarding its traits in the algae-to-biogas process in order to evaluate if the flows present can be interlinked through industrial symbiosis. Microalgae can create unique possibilities for loop adapted energy production partly thanks to their potential to function both as plant and as animal. For a loop adapted energy production the different systems in the algae-biogas process need to be located strategically with regards to the flows in the process. en
dc.description.abstract The area of microalgae cultivation for the production of biogas is quite uninvestigated. Research has shown promising results due to the possibility to make use of resources that are unused or even cause negative environmental impact: the microalgae can purify nutrient rich water (waste water) as well as exhausts rich in carbon dioxide (flue gas) as they take up compounds containing carbon, nitrogen and phosphorus from these sources. The produced biogas can replace fossil fuels. In addition, a digest is produced which can be returned to cropland which closes the nutrient loop. The microalgae Chlorella vulgaris is studied regarding its traits in the algae-to-biogas process in order to evaluate if the flows present can be interlinked through industrial symbiosis. Microalgae can create unique possibilities for loop adapted energy production partly thanks to their potential to function both as plant and as animal. For a loop adapted energy production the different systems in the algae-biogas process need to be located strategically with regards to the flows in the process
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier en
dc.subject microalgae en
dc.subject biogas en
dc.subject mixotrophy en
dc.subject industrial ecology en
dc.subject waste water en
dc.subject carbon dioxide en
dc.subject flue gas en
dc.subject mikroalger
dc.subject biogas
dc.subject näringsupptag
dc.subject industriell ekologi
dc.subject avloppsvatten
dc.subject koldioxid
dc.subject rökgaser
dc.title Mikroalger för hållbar energiproduktion - Chlorella vulgaris i en kretsloppsanpassad alg-biogasprocess en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics