RESURSERS BETYDELSE FÖR ETT FÖRBÄTTRINGSARBETE- förutsättningar för skapandet av en lärande organisation

DSpace Repository

RESURSERS BETYDELSE FÖR ETT FÖRBÄTTRINGSARBETE- förutsättningar för skapandet av en lärande organisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title RESURSERS BETYDELSE FÖR ETT FÖRBÄTTRINGSARBETE- förutsättningar för skapandet av en lärande organisation
Author Ljunggren, Lii ; Johansson, Carina
Date 2010
Swedish abstract
I den här utvärderingen har vi undersökt hur de medverkande i ett förbättringsarbete har upplevt specificerade resursers inverkan på arbetsprocessen i förbättringsprojektet. Vi har också undersökt hur väl de resurserna överensstämmer med teorier om vilka förutsättningar som är viktiga för att skapa en lärande organisation enligt vår teoretiska ram. Utifrån våra resultat har vi också valt att komma med några förslag på förbättringar för framtida projekt. Utvärderingen har genomförts i en verksamhet som har implementerat Genombrottsmetoden i samarbete med Region Skåne Utvecklingscentrum. Respondenterna utgjordes av sammanlagt 21 personer fördelat på teamdeltagare, deras respektive enhetschefer och handledare. Förbättringsprojektet syftade till att lära teamdeltagarna ett sätt att arbeta med kontinuerliga förbättringar med brukarnas/klienternas individuella behov i fokus, som även skulle spridas för att berika övriga verksamheten och bidra till att skapa en lärande organisation. Våra resultat visar att projektet över lag har upplevts som mycket positivt, men att det finns områden för förbättring. Vår slutsats gällande de resurserna som visat sig bidragande för projektet är att en ändamålsenlig kompetenssammansättning kan ses som en grundförutsättning för kontinuitet, engagemang och en produktiv handledning. Vi fann att ekonomiska resurser, tid, chefens engagemang samt det externa arbetsklimatet utgjorde hindrande faktorer i projektet. För att vända de hindrande resurserna till bidragande anser vi att verksamheterna aktivt måste arbeta för att skapa ett arbetsklimat som gynnar kommunikation mellan de som berörs av projektet och i synnerhet mellan medarbetare och enhetschefer. Effektivt resursutnyttjande kan möjliggöras av tydligare kommunikation om vilka reella förutsättningar som projektdeltagarna har att förhålla sig till.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lärande organisation
Organisatoriskt lärande
Genombrottsmetoden
verksamhetsutveckling
Förbättringsarbete
Region skåne
Handle http://hdl.handle.net/2043/10604 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics