Vägledning- en studie om vad som påverkar valet av arbetsmetod i mötet med den vägledningssökande och resonemanget kring detta

DSpace Repository

Vägledning- en studie om vad som påverkar valet av arbetsmetod i mötet med den vägledningssökande och resonemanget kring detta

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vägledning- en studie om vad som påverkar valet av arbetsmetod i mötet med den vägledningssökande och resonemanget kring detta
Author Nilsson, Malin ; Smideborn, Lotta
Date 2010
Swedish abstract
Sammanfattning Detta examensarbete har till syfte att försöka ge dig som läsare en ökad förståelse för vad som påverkar vägledares val av arbetsmetoder i mötet med de vägledningssökande samt ge en djupare insikt i hur vägledarna reflekterar kring dessa val. Det är vägledarnas egna perspektiv och uppfattningar vid val och resonemang kring arbetsmetoder som är i fokus för studien. Arbetet har genomförts vid Vägledningscentrum i Göteborg hösten 2009. Vägledningscentrum i Göteborg är en plattformsorganisation där de anställda vägledarna har sin utgångspunkt. Samtliga av de anställda vägledarna har en studie- och yrkesvägledarutbildning, med undantag av några som har en annan utbildningsbakgrund i kombination med yrkeserfarenhet, men där kompetensen bedöms likvärdig av organisationen. Med avsikt att söka svar på våra frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts med sju vägledare, samt en person från ledningen av Vägledningscentrum. De teoretiska ramverk som presenteras i arbetet är av betydelse för att analysera det ämne vi valt att undersöka samt för att kunna förankra det insamlade intervjumaterialet till relevant litteratur, med syfte att försöka besvara våra två frågeställningar. Vägledarna som intervjuats påverkas av en rad faktorer i valet av arbetsmetoder i mötet med den vägledningssökande. Resonemanget vid svar på flertalet intervjufrågor har vart relativt lika vägledarna emellan, medan åsikterna gått mer isär på andra punkter. Att organisationen, Vägledningscentrum, påverkar framkommer tydligt, så som i form av arbetsplanen som vägledarna arbetar utifrån och den fortbildning som de anställda får ta del av. Det arbetslag vägledarna tillhör på Vägledningscentrum samt de övriga kollegor de omges av påverkar och då främst genom att man inspireras och tar hjälp av varandra. Under samtliga av intervjuerna nämns begreppet tid och hur denna begränsar arbetet och att detta blir en påverkansfaktor och en ram för hur vägledarna får planera och prioritera sitt arbete. När vägledarna reflekterar över vad som påverkar dem vid valet av arbetsmetod i mötet med den vägledningssökande uppkommer en rad faktorer, men gemensamt för samtliga av vägledarnas resonemang är att de genomsyras av att det viktigaste är den vägledningssökande i sig. Att mötet är det viktiga och att kunna vara behjälplig för en annan individ.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd
Kompetens
Kunskap
professionellt förhållningssätt
vägledning
yrkessocialisation
yrkesutövning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10905 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics