Yrkeskvalitet Mellan Raderna

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Yrkeskvalitet Mellan Raderna
Author Olausson, Niklas
Date 2010
Swedish abstract
”Yrkeskvalitet Mellan Raderna” syftar till att kartlägga hur den svenska lärarkåren porträtteras i två stora dagstidningar, Sydsvenskan och DN. Analysen utförs i två steg genom en lättare innehållsanalys och en huvudanalys bestående av kritisk diskursanalys på makro- och mikrostrukturell nivå. Omgärdar gör också en komparativ ansats. De metodologiska vägvalen har sin grund i tre teorier; andra nivåns agenda-setting, sociologisk karaktärsteori och ideologikritik/kritisk diskursanalys. Jag drar slutsatsen att det finns en radikal skillnad i de båda dagstidningarnas porträttering av den svenska läraren. Sydsvenskan beskriver läraren som en bärare av dålig moral, som ofta tar till fysiska trakasserier mot sina elever för att försöka upprätthålla ordning i klassrummet och som har stora kunskapsbrister. DN har en mer positiv bild och porträtterar läraren i en hjälteroll som med moraliskt riktiga medel försöker handskas med en svår klassrumssituation skapad av Sveriges elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andra nivåns agenda-setting
bilden av läraren i media
didaktisk kompetens
elevvåld
kulturell kompetens
kompetens
kontroll
kritisk diskursanalys
lärarrollen
lärarvåld
medieanalys
värdegrund
yrkeskvalitet
ämneskompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/10927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics