"Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp

DSpace Repository

"Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Dom är inte vi!" - En undersökning om barns upplevelser rörande elever i särskild undervisningsgrupp
Author Nilsson, Mattias
Date 2010
Swedish abstract
Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka huruvida en skola med ett kompensatoriskt arbetssätt vad gäller den specialpedagogiska undervisningen är med om att konstruera, och möjligtvis upprätthålla, ett ”vi och dom” bland eleverna. Betoning har lagts på hur de elever som går i särskild undervisningsgrupp uppfattas av skolans övriga elever. Detta har skett utifrån följande frågeställningar: • Hur beskriver skolans elever den särskilda undervisningsgruppen som fenomen? • Hur ser de övriga eleverna på de elever som undervisas i särskild undervisnings-grupp? En kvalitativ forskningsansats antogs där kvalitativa intervjuer var metoden för insamlandet av det empiriska materialet. Totalt 16 intervjuer med 24 elever gjordes, vilka sedan tolkades och analyserades utifrån en sociologisk och socialpsykologisk begreppsram. Det resultat undersökningen visar på är att ju äldre eleverna blir desto mer ökar medvetenheten om eleverna i den särskilda undervisningsgruppen samt att allt mer negativa värderingar används i beskrivningarna angående dessa elever. Det förekommer ett avståndstagande gentemot de elever som går i särskild undervisningsgrupp som med stor sannolikhet beror på skolans socialiserande effekt. Eleverna i den särskilda undervisningsgruppen anses vara bärare av ett stigma då de avviker från normen ”normalelev”. De stämplas som avvikare, vilket troligtvis är ett resultat av skolans kompensatoriska organisation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Avvikaridentitet
Elevperspektiv
Specialpedagogik
Stigmatisering
Särskild undervisningsgrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/10961 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics