Elevinflytande i skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande i skolan
Author Nilsson- Björck, Rebecka ; Konculic, Marina
Date 2010
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka vad eleverna vill vara med och påverka i skolan, vad eleverna har inflytande över och när det ges tillfälle för elevinflytande? Dessutom ville vi även få reda på hur eleverna känner för elevinflytandet i skolan. Vår teoridel bygger på John Dewey teori om socialiseringsuppdrag där pedagogen och elever förverkligar utbildningen tillsammans och förankrar den i elevens verklighet och på så sätt möjliggör individens fria utveckling. Vi har valt att använda oss ut av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Uppsatsen bygger på intervjuer med 16 elever i årskurs sex på en skola i en större stad i södra Sverige. Informanterna hade en klar bild av vad elevinflytande var och ansåg att de hade rätt att påverka vissa saker i skolan då det handlade om deras utbildning. De hade inflytande genom olika råd, som till exempel klassråd och elevråd. Det som vi fick fram var att de hade ett visst inflytande över arbetssätt, utomhusmiljö, samt skolmaterial. Eleverna vill ha inflytande över arbetssätt, skolmat och utomhusmiljö. Något eleverna ville men inte kunde vara med och påverka var skolmaten. En del av eleverna trodde att ekonomin var en orsak till detta. De känslorna eleverna kunde koppla till elevinflytande var att de kände glädje och att det blev både lättare och roligare i skolan när man kunde vara med och bestämma. De kände sig stora och delaktiga när pedagogerna tog del av deras tankar och idéer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Elevinflytande
Lagar och styrdokument
Elev
Pedagog
John Dewey
Handle http://hdl.handle.net/2043/11418 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics