Hur en tydligare bedömningsprocess kan främja elevens ansvar för det egna lärandet. How transparent and explicit assessment can promote pupils liability towards there own learning

DSpace Repository

Hur en tydligare bedömningsprocess kan främja elevens ansvar för det egna lärandet. How transparent and explicit assessment can promote pupils liability towards there own learning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur en tydligare bedömningsprocess kan främja elevens ansvar för det egna lärandet. How transparent and explicit assessment can promote pupils liability towards there own learning
Author Nilsson, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Examensarbetet tar utgångspunkt i färska rapporter från skolverket vilka bland annat riktar kritik mot läroplanerna från 1994 som gjort att den svenska skolan gått mot att bli alltmer individualiserad. Som en följd av den ökade individualiseringen har segregeringen mellan elever ökat och social bakgrund har fått allt större betydelse för hur väl eleverna klarar av skolan. Syftet med examensarbetet har dels varit att förklara hur en förändrad syn på bedömning som tar utgångspunkt i en förändrad kunskapssyn, ger eleverna rätt till inflytande över bedömningsprocess. I examensarbetet lyfts den forskning fram som lett fram till en förändrad kunskapssyn och som givit ett förändrat sätt att se på bedömning där vikten av att eleverna görs delaktiga kommer i fokus. Ett annat syfte med examensarbetet var att förklara vad en tydligare bedömningsprocess innebär. I examensarbetet framhålls flera exempel på olika arbetsmetoder, förhållningssätt och organisatoriska förändringar som har elevansvar och elevinflytande i fokus och som gör en tydligare bedömning möjlig. Även forskning som visar hur elevers delaktighet i bedömningsprocess främjar lärandet, framkommer. En kvalitativ och en kvantitativ metod har kombinerats i min undersökning, där tre lärare har intervjuats om bedömning och i deras respektive tre klasser har eleverna fått besvara en enkät med frågor om bedömning. Resultatet av undersökningen visar att ålder och kön inverkar på hur medvetna eleverna är om det egna lärandet. Ju äldre eleven är desto mer medveten blir de och flickorna tenderar, jämfört med pojkarna, att uppvisa större medvetenhet om sitt lärande. Resultatet visar också att lärarna förklarar och tydliggör målen och att eleverna i viss utsträckning har inflytande över arbetsmetoder. Däremot övas eleverna sällan i självbedömmning och de har heller inte har inflytande över formulering av bedömningskriterier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
elevinflytande
konstruktivistisk kunskapssyn
sociokulturell lärandeteori
ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11491 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics