The school in Sweden and Ireland, A comparative study of the school system in Sweden and Ireland; Skolan i Sverige och Irland, en studie som jämför skolsystemet i Sverige och Irland

DSpace Repository

The school in Sweden and Ireland, A comparative study of the school system in Sweden and Ireland; Skolan i Sverige och Irland, en studie som jämför skolsystemet i Sverige och Irland

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The school in Sweden and Ireland, A comparative study of the school system in Sweden and Ireland; Skolan i Sverige och Irland, en studie som jämför skolsystemet i Sverige och Irland
Author Holmstedt, Felicia
Date 2011
English abstract
This essay consists of four main parts. The first part aims to present some of the Swedish and Irish school systems giving explanations for different schools, levels, years and current school curricula and syllabuses. The second part shows the result of a research of the governing organs within the education system in each country. Responsibilities of departments, associations and councils are presented together with school policies and attempts for reform. The third part gives a presentation and a discussion on the relevant literature relating to the main school policies in Sweden and Ireland. The key words for this part are school development, school improvement and teacher leadership. In the fourth part of this essay I present the result of a conducted study with school teachers in Sweden and Ireland. Ten teachers, five from each country, working in primary and secondary schools, have answered questions concerning their job and their country’s school policy. Their answers have been compared and contrasted in relation to part two and three in the essay, and also in relation to their nationalities. Finally a fifth part will summarise, conclude and reflect the essay as a whole.
Swedish abstract
Denna uppsats innehåller fyra huvuddelar. Den första delen ämnar att presentera delar av det svenska och irländska skolsystemet med förklaringar av nivåer, ålder och nuvarande läroplan och kursplaner. Den andra delen visar resultat av en undersökning gjord av de styrande organen inom utbildningsområdet in varje land. Ansvarsområden för departement, organisationer och verk presenteras tillsammans med motioner och reforminitiativ. Den tredje delen ger en presentation och en diskussion av relevant litteratur som relaterar till skolpolitiken i Sverige och på Irland. Nyckelorden i denna del är: skolutveckling, skolförbättring och lärarledarskap. I den fjärde delen av uppsatsen presenterar jag resultatet av en studie med lärare i Sverige och Irland. Tio lärare, fem från vart land, som jobbar på grundskola och gymnasium, har svarat på frågor angående deras jobb och deras lands skolpolitik. Deras svar har sedan jämförts med andra och tredje delen av uppsatsen samt med varandras nationaliteter. Slutligen ger en femte del en summering, sammanfattning och reflektion av arbetet i sin helhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject school curricula, syllabuses
teacher leadership
Handle http://hdl.handle.net/2043/11492 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics