Att leva uppdraget

DSpace Repository

Att leva uppdraget

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva uppdraget
Author Hadzalic, Semira ; Hallberg, Iwona
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur pedagogerna i två olika förskolor resonerar kring begreppet kulturell mångfald och sitt uppdrag att förbereda barnen för ett alltmer internationaliserat samhälle. Vi valde att jämföra två förskolor för att se om det förekommer likheter respektive skillnader i deras sätt att tänka kring uppdraget avseende kulturell mångfald. Den ena förskolan ligger i utkanten av en större stad i södra Sverige, där majoriteten av barnen är flerspråkiga. I den andra förskolan som ligger i utkanten av en mindre stad i södra Sverige där majoriteten av barnen vuxit upp i Sverige och har föräldrar som också gjort det. Syftet med arbetet är att via intervjuer närma oss pedagogernas tolkning av begreppet kulturell mångfald samt de direktiven som framförs i Lpfö 98, att förbereda barnen för ett alltmer internationaliserat samhälle. Vi närmade oss vårt problemområde genom följande frågeställningar; Hur resonerar pedagoger på två förskolor kring begreppet kulturell mångfald? Hur resonerar de kring sitt uppdrag att förbereda barnen för ett allt mer internationaliserat samhälle? Vårt teoretiska ramverk har utgjorts av den franske sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus och fält. Läroplanen för förskolan har också varit ett relevant dokument att spegla vår empiri mot. Vårt resultat visade att samtliga informanter var positiva till kulturell mångfald. Resultatet pekar också på skillnader i sättet att utforma det kulturella mångfaldsarbetet i respektive förskolor. Informanterna på en av förskolorna gav uttryck för att kulturell mångfald berikar en, samtidigt som mångfaldsarbetet betraktades som något för de ”andra” och inte ”oss”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Kulturell Mångfald
interkulturell förhållningssätt
uppdrag
Note Uppsats borttagen från MUEP 2011-01-18. För kopia av uppsatsen kontakt... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11515 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics