Förskolans miljö

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolans miljö
Author Broberg, Emma ; Wallén, Anna
Date 2011
Swedish abstract
I Förskolans miljö – Sju förskolepedagogers uppfattningar om inomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande, författad av Emma Broberg och Anna Wallén, studeras barns miljö på två förskolor. Intervjuer med sju pedagoger och observationer på de båda förskolorna har legat till grund för denna studie. Syftet med studien är att synliggöra hur de sju pedagogerna tänker kring utformandet av den fysiska inomhusmiljön och dess påverkan på barnens utveckling och lärande. Den frågeställning som har varit utgångspunkt för denna studie är: Hur tänker pedagogerna kring inomhusmiljöns utformning och påverkan på barnens utveckling och lärande i förskolan? Den pedagogsiska verksamhetens utformning har en stor betydelse för barns lärande och den pedagogiska miljön ska vara utformad så att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. Barnens tillgång till lämpligt och varierat material är betydelsefullt för deras användning och utveckling av uttrycksformer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999/2006:89- 90). I en studie av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2007:188) har de fått fram att lärare menar att deras funktion är att skapa miljöer för lek. De viktigaste slutsatserna som kommit fram i denna studie är att begreppet miljö är viktigt och innefattar både lokal och material. De intervjuade pedagogerna tänker i mångt och mycket på liknande sätt angående förskolornas fysiska inomhusmiljö. Att miljön är tillgänglig, meningsfull och inbjudande för barnen, att den är utformad utifrån barnens intressen och behov är av största vikt. Rummen ska erbjuda möjligheter och dess material ska stödja barnens utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Lokal
Material
Miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/11541 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics