Sjuksköterskor i allmänhet om patienter i synnerhet - en litteraturstudie om sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom

DSpace Repository

Sjuksköterskor i allmänhet om patienter i synnerhet - en litteraturstudie om sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskor i allmänhet om patienter i synnerhet - en litteraturstudie om sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med psykisk sjukdom
Author Persson, Elisabeth ; Åhlin Billeskalns, Lovisa
Date 2011
English abstract
Negative attitudes towards people with mental illness are found among medical personnel. The nursing psychiatric training module is structured in different ways at different universities in the country. The aim of this study was to investigate nurses´ and nursing students´ attitudes towards patients with a mental illness with two questions: What is the importance of different underlying factors of nurses' attitudes? Is it possible to influence these attitudes and if so in what ways? The method was a literature study, where qualitative and quantitative articles were studied and compared. The theoretical frame of reference, which was used, was Parse´s nursing theory and the social psychological theory The Tripartite Model of Attitude Change. The results showed that fear, ignorance and inexperience were the main factors behind the negative attitudes. Successful strategies for improving attitudes, according to the results, are practical experience and training, increased contact with persons with mental illness, theoretical training and organizational support in the workplace. The organizational support may take the form of mentoring and professional support in their everyday work. Our recommendation is that all universities with nursing education should have a common line, where practice with supervision and reflective seminars are predominant.
Swedish abstract
Negativa attityder gentemot personer med psykisk sjukdom förekommer bland sjukvårdspersonal. Sjuksköterskeutbildningens psykiatriska delkurs är uppbyggd på olika sätt på olika högskolor i landet. Syftet var att studera sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder gentemot patienter med en psykisk sjukdom utifrån två frågeställningar: Vilken betydelse har olika bakomliggande faktorer för sjuksköterskors attityder? Går det att påverka dessa attityder och i så fall på vilka sätt? Metoden var en litteraturstudie, där kvalitativa och kvantitativa artiklar studerades och jämfördes. De teoretiska referensramar, som användes, var Parses omvårdnadsteori och den socialpsykologiska Tripartite Model of Attitude Change. Resultatet visade att rädsla, okunskap och brist på erfarenhet var de främsta faktorerna, som låg bakom de negativa attityderna. Framgångsrika strategier för att förbättra attityderna är enligt resultatet praktisk erfarenhet och utbildning, ökad kontakt med personer med psykisk sjukdom, viss teoretisk utbildning samt ett organisatoriskt stöd på arbetsplatsen. Det organisatoriska stödet kan ges i form av handledning och professionellt stöd i det vardagliga arbetet. Vår rekommendation är att sjuksköterskeutbildningarna borde ha en gemensam linje, där praktik med handledning och reflekterande seminarier överväger.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
organisatoriskt stöd
psykisk sjukdom
psykiatrisk omvårdnad
sjuksköterska
sjuksköterskestudent
somatisk omvårdnad
attitudes
mental illness
organizational support
psychiatric care
nursing student
Handle http://hdl.handle.net/2043/11547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics