Upplevelser av att vara nära anhörig till en person som drabbats av stroke - En intervjustudie

DSpace Repository

Upplevelser av att vara nära anhörig till en person som drabbats av stroke - En intervjustudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelser av att vara nära anhörig till en person som drabbats av stroke - En intervjustudie
Author Wiborn, Charlotte ; Ögren, Ida
Date 2011
English abstract
The prevalence of stroke in Sweden is 25-30 000 persons per year. For the next of kin to a stroke survivor it may mean that their life situation is changed radically. The aim of this study was to illuminate the experience of being next of kin to a stroke survivor. Six relatives to stroke survivors were interviewed using a semi-structured interview guide. The analysis of the material was made with content analysis and is based on Burnard (1991). From the analysis six themes with underlying categories emerged. The result showed that the family is given a great amount of responsibility and they have accommodated their life after the stroke survivor in different ways. They experienced that their life has changed and they felt anxiety. The relatives experienced that the healthcare has a lot of shortages but also gave good support and positive experiences. The conclusion from this was that families and their lives are very affected when their relatives are suffering from a stroke. This study can be helpful to nurses and other health professionals to gain insight into how close relatives may experience their situation and how important it is to give them support.
Swedish abstract
Varje år drabbas 25-30 000 personer i Sverige av stroke och för de anhöriga kan det innebära att livssituationen förändras i sin helhet. Syftet med denna studie var att belysa upplevelsen av att vara nära anhörig till en person som drabbats av stroke. Sex anhöriga till strokedrabbade personer intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Analysen av materialet har skett genom kvalitativ innehållsanalys med Burnard (1991) som grund. Utav analysen framkom sex teman med underliggande kategorier. Resultatet påvisade att mycket ansvar ligger på de anhöriga och att de på olika sätt har anpassat livet efter den strokedrabbade personen. De upplevde att deras liv har förändrats och de kände oro. De anhöriga upplevde att sjukvården har stora brister men även att den gav bra stöd och positiva upplevelser. Slutsatsen av detta är att anhöriga och deras liv påverkas mycket när deras anhöriga drabbas av stroke. Genom denna studie kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal få insikt i hur nära anhöriga kan uppleva sin situation och hur viktigt det är att ge dem stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhörig
ansvar
förändring
oro
sjukvård
stroke
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/11548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics