Kompetensutveckling på SKF – Organisationens och medarbetarnas mål med verksamheten

DSpace Repository

Kompetensutveckling på SKF – Organisationens och medarbetarnas mål med verksamheten

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kompetensutveckling på SKF – Organisationens och medarbetarnas mål med verksamheten
Author Lindqvist, Märta
Date 2010
English abstract
In today’s knowledge society competence demands of individuals and organizations are increasing. Politicians talk about a lifelong learning and emphasize the human right for development possibilities. They argue that competence development is a strategy for growth and welfare. These thoughts have contributed to an interest in finding out what organizations’ and individuals’ attitudes are towards this activity. The purpose of this study has been to find out what types of goals SKF has by offering competence development to their employees. A second purpose has been to find out what goals employees have when they participate in training activities. Finally the purpose has been to determine whether the employees think the competence development offered by SKF has contributed to fulfill their goals. The study was completed through qualitative interviews and independent research. The result shows that the goals of SKF are to have healthy and highly competent employees, and as a result increase SKF’s competiveness in the global economy. The goals of the employees are to improve their competiveness in the job market, learn how to work more effectively, to obtain a more comprehensive view of how their work fits into the bigger picture at SKF, to feel more involved in their work and to develop on a personal level. Mostly they have a positive attitude towards competence development and they are willingly participating in the activities. SKF´s goals therefore have good chances of achievement. Yet the study also shows that the employees are not always satisfied with the training they receive. They think a connection to their real work tasks is missing or that they already knew the contents of the course. They also say that competence development sometimes can be stressful because the production of the factory has to be maintained and that the follow-up and evaluation has been insufficient. In the discussion I argue for continuing investments in competence development. To make these activities more profitable for both the company and individuals they should be evaluated on a regular basis and discussed in consultation with the employees participating in the training.
Swedish abstract
I dagens kunskapssamhälle ställs det höga krav på individers och organisationers kompetenser. Politiker talar om det livslånga lärandet och poängterar att alla människor ska ha möjlighet att utvecklas. Kompetensutveckling ses som en strategi för tillväxt och välfärd. Dessa tankar har bidragit till ett intresse för att ta reda på hur organisationer och individer egentligen ställer sig till denna verksamhet. Syftet har varit att ta reda på vilka mål SKF har med att erbjuda sina anställda kompetensutveckling. Ett andra syfte har varit att ta reda på vilka mål de anställda har med att delta i verksamheten. Slutligen har studien syftat till att undersöka om medarbetarna anser att den kompetensutveckling de har fått har bidragit till att uppfylla deras mål. Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och informationssökning. Resultatet visar på att SKFs mål är att ha en välmående personal med hög kompetens och på detta sätt vara konkurrenskraftiga i den globala ekonomin. De anställdas mål är att vara anställningsbara, kunna utföra sitt arbete på ett bättre sätt, att få en större förståelse för helheten i arbetet, känna större delaktighet i arbetet och nå personlig utveckling. De är till största del positiva till kompetensutveckling och vill gärna delta i denna verksamhet. SKFs mål har därför goda förutsättningar att uppnås. Studien visar dock att medarbetarna i efterhand inte alltid är nöjda med den utbildning som de fått. De anser bland annat att det saknas en koppling till deras dagliga arbete, att de redan kunnat det som kursen handlat om, att det kan kännas stressigt att kompetensutveckla sig samtidigt som produktionen skall flyta på som vanligt och att utvärdering och uppföljning varit bristfällig. I diskussionen argumenteras för att SKF skall fortsätta att satsa på kompetensutveckling. Denna verksamhet bör dock, för att vara mer fruktsam för både företag och individ, regelbundet utvärderas och diskuteras i samråd med medarbetarna som deltar i utbildningssatsningarna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kompetens
kompetensutveckling
anställningbarhet
motivation
lärande
humankapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/11550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics