Sociala interaktioner i idrottshallen

DSpace Repository

Sociala interaktioner i idrottshallen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sociala interaktioner i idrottshallen
Author Handman, Clive
Date 2011
English abstract
Social constructivists describe learning as a function of interactive processes between the learner and his/her environment (Palinscar, 1998). Teachers thus play a significant role in the classroom as they knowingly or unknowingly create prerequisites for social interactions in the learning environment – between teachers and learners as well as social interactions between learners (Todorovich, 2009). The purpose of this study was to examine how the creation of a good social climate takes its form in today’s school. In view of the purpose of the study an empirical, qualitative method with a phenomenological approach was chosen. Six physical education teachers were interviewed about their experiences of social interactions in school. The results indicate that a good social climate is needed between learners themselves as well as between teachers and learners for teachers to be able to teach physical education. In order to establish a good social climate in the classroom this study identified four key components; teachers and learners who have a direct influence on social climate together with teacher education and school management who have an indirect influence on social climate. The teachers that were interviewed saw no direct link between learning and social interactions, but viewed a good social climate as a means to be able to teach. None of the interviewed teachers consciously used social interactions as a method for learning. It seems to be more the behaviour of the learners and their need for social interaction that make it necessary for teachers to work actively to create a good social climate.
Swedish abstract
Sociala konstruktivister menar att lärandet består av sociala interaktiva processer mellan eleven och dess omgivning (Palinscar, 1998). Det betyder att lärarna har en viktig och unik roll i klassrummet eftersom de medvetet eller omedvetet skapar förutsättningarna för de sociala interaktionerna i lärandemiljön – mellan läraren och eleverna men även den sociala interaktionen eleverna sinsemellan (Todorovich, 2009). Syftet med denna studie var att undersöka hur skapandet av ett bra socialt klimat i klassrummet tar sig form i dagens skolor. Med hänsyn till studiens syfte valdes att göra en empirisk, kvalitativ studie med ett fenomenologiskt synsätt. Sex lärare inom idrott och hälsa i grundskolans senare skolår och gymnasieskola intervjuades om deras upplevelser av sociala interaktioner i skolan. Resultaten påvisade att det krävs ett bra socialt klimat mellan så väl elever som mellan lärare och elever för att kunna bedriva undervisning inom idrott och hälsa. För att få till stånd ett bra socialt klimat i klassrummet identifierades det i denna undersökning fyra parter; lärare och elever som har en direkt påverkan på det sociala klimatet, samt lärarutbildningen och skolledningen som har en indirekt påverkan. Intervjupersonerna såg ingen direkt koppling mellan lärandet och de sociala interaktionerna, utan mer en koppling mellan en bra social miljö och deras möjlighet att bedriva undervisning. Det var ingen av dem som medvetet använde de sociala interaktionerna som en metod för lärande. Det verkade mer vara elevernas agerande och krav på social interaktion som gör att det är nödvändigt för lärarna att arbeta aktivt med att skapa en bra social miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Social konstruktivism
idrott och hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/11570 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics