Född till framgång? En kvantitativ studie om den relativa ålderseffektens betydelse inom skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor i årskurs nio.

DSpace Repository

Född till framgång? En kvantitativ studie om den relativa ålderseffektens betydelse inom skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor i årskurs nio.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Född till framgång? En kvantitativ studie om den relativa ålderseffektens betydelse inom skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor i årskurs nio.
Author Balldin, Dan ; Petersson, Fredrik
Date 2011
English abstract
The aim of this study is to investigate whether the relative age effect (RAE) is a depending factor regarding grades in physical education among boys and girls. To answer the purpose of this study we investigate whether there is a correlation between time of year students are born and what grade they have, if any difference has taken place over time and if there are differences in grades between the genders. The material consists 988 final grades from ninth grade in physical education among all public schools in Helsingborg. Method of this study is quantitative, and by correlations analysis examines whether there is a correlation between the variables of birth and grades. The results show that there is no statistical correlation between time of years students are born and what grade they have. However, it turns out that the girls born early in a year, generally has better grades than those who were born late, while the results for boys are the opposite. The results are different to the previous study which substantiates the relative age effect. The boys in the study have better grades than girls. One explanation for the result may be that Lpo 94 is not as performance-based as Lgr 80, and new sporting habits.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka om den relativa ålderseffekten (RAE) har någon betydelse gällande betyg i skolämnet idrott och hälsa bland pojkar och flickor. För att besvara syftet undersöker vi om det finns ett samband mellan när på året eleverna är födda och vilka betyg de har, om någon förändring har skett över tid, samt om det finns skillnader i betyg mellan könen. Materialet består av 988 slutbetyg från årskurs nio i ämnet idrott och hälsa bland samtliga kommunala grundskolor i Helsingborgs kommun. Studiens metod är kvantitativ och med hjälp av korrelationsanalyser undersöks det om det finns ett samband mellan variablerna födelsekvartal och betyg. Resultat visar att det inte finns något statistiskt samband mellan när på året eleverna är födda och vilka betyg de har. Dock visar det sig att flickor födda tidigt under ett år har generellt bättre betyg än de som är födda sent, medan resultatet för pojkarna är tvärtom. Resultaten skiljer sig mot den tidigare studien som styrkte den relativa ålderseffekten. Pojkarna i studien har bättre betyg än flickorna. En förklaring till resultatet kan vara att Lpo 94 inte är lika prestationsbaserad som Lgr 80, samt nya idrottsvanor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Relative age effect
RAE
grades
physical education
school
Handle http://hdl.handle.net/2043/11572 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics