ALLMÄN SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

DSpace Repository

ALLMÄN SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ALLMÄN SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE
Author Andersson, Johan ; Bengtsson Naumovski, Magdalena
Date 2011
English abstract
In medical care, nurses are faced with situations where palliative care is required. As a nurse it´s one of the most difficult tasks in the profession, to respond to dying patients and their relatives. The purpose of this study is to investigate general nurses' experiences of caring for patients in palliative care, outside of specialist palliative care units such as hospices. The result is divided into seven categories: Nurses' feelings in the face of palliative care, Lack of time and stress, Resources for dealing with stressful situations, The importance of experience, The importance of communication, Relatives' role in health care and Positive experiences of palliative care which reflect nurses' experiences. This literature review shows that it is complex to treat patients in end of life care but with the support and experience, negative experiences can turn into a personal development in ounce profession as a general nurse.
Swedish abstract
Inom sjukvården ställs sjuksköterskor inför situationer där vård i livets slutskede krävs. Som sjuksköterska är en av de svåraste uppgifterna i yrket att möta döende patienter och deras närstående. Syftet med litteraturstudien är att undersöka allmänsjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede, utanför specialiserade palliativa vårdenheter som till exempel hospice. Resultatet delas in i sju kategorier: Sjuksköterskors känslor i mötet med palliativ vård, Tidsbrist och stress, Resurser för att hantera påfrestande situationer, Vikten av erfarenhet, Betydelsen av kommunikation, Anhörigas roll i vården samt Positiva erfarenheter av vård i livets slutskede som speglar sjuksköterskors upplevelser. Denna litteraturstudie visar att det är komplext att vårda patienter i livets slut men med stöd och erfarenhet kan de negativa upplevelserna vändas till en personlig utveckling i yrkesprofessionen för allmänsjuksköterskan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Death
Palliative Care
Nurses
Experiences
Caring at the end of life
Handle http://hdl.handle.net/2043/11593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics