En fördjupad syn på kinestetiskt lärande

DSpace Repository

En fördjupad syn på kinestetiskt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En fördjupad syn på kinestetiskt lärande
Author Offesson, Jimmy
Date 2011
Swedish abstract
Detta är ett utvecklingsarbete vars syfte vill förbättra det kinestetiska lärandet i samband med undervisning av abstrakta ämnen. För detta ändamål behövs en djupare förståelse av det kinestetiska lärandet i en undervisningssituation och dess samband med abstrakt tänkande. De ledande frågeställningarna i detta utvecklingsarbete har varit: -Vilka egenskaper kan ett kinestetiskt lärande ha i en undervisningskontext? -På vilka sätt kan kinestetiskt lärande användas i undervisning? I litteraturgenomgången skildras hur det abstrakta tänkandet och kroppen hänger samman. Vidare beskrivs den kinestetiska föreställningsförmåga, koncentration vid rörelse, gestens betydelse, social dynamik och energizing. Utvecklingsarbetet har bedrivits genom att jag har hållit i en lektion med fokus på det kinestetiska lärandet som jag har spelat in med videokamera. Denna film har jag observerat och i anslutning till mitt utvecklingsarbete har jag även intervjuat några av barnen kring lektionens innehåll. I resultat- och analysdelen beskriver jag hur barnen uppvisar sitt abstrakta tänkande genom kroppen, att det finns kreativa möjligheter med den kinestetiska föreställningsförmågan, att koncentration i rörelse. Jag skriver om gestens betydelse och dess olika sätt att framträda i en undervisningskontext. Den sociala dynamiken och dess problematik i det kinestetiska lärandet belyses och delen avslutas med hur begreppet energizing framträder i min lektion. I sista delen om slutsats och diskussion belyser jag sambandet mellan abstrakt tänkande och kroppen samt gestens centrala funktion i det kinestetiska lärandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kinestetiskt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11599 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics