Vad kan vara av vikt för den palliativt vårdade cancerpatienten att prata med sjuksköterskan om?

DSpace Repository

Vad kan vara av vikt för den palliativt vårdade cancerpatienten att prata med sjuksköterskan om?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad kan vara av vikt för den palliativt vårdade cancerpatienten att prata med sjuksköterskan om?
Author Albinsson, Maria ; Katsler Mölstad, Hanna
Date 2011-01-28
English abstract
Encounters with palliative cancer patients are a part of the nursing profession. Uncertainty that leads to difficulties to respond to these patients exists in both nurses and nursing students. The aim was to explore which thoughts, feelings and priorities were important for the palliative cancer patient and features important for a good relationship with the nurse. A systematic literature review after Goodman´s seven steps was carried out with modifications. Emerging in the result was patient´s thoughts about fear of becoming a burden, feelings of insecurity and a bodily decay. Patient´s priorities concerned symptom control, preservation of dignity, daily life and the relationship with relatives. Nurses who saw and met patient´s needs and also helped and protected them gave trust and hope which strengthened the relationship and communication.
Swedish abstract
Möten med palliativa cancerpatienter utgör en del av allmänsjuksköterskans yrkesområde. Osäkerhet som leder till svårigheter att bemöta dessa patienter finns hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Syftet var att undersöka vilka tankar, känslor och prioriteringar som var viktiga för den palliativa cancerpatienten samt vad som utmärkte en god relation till sjuksköterskan. En systematisk litteraturstudie enligt Goodmans sju steg genomfördes modifierat. I resultatet framkommer att patienter känner rädsla för att bli en börda och upplever osäkerhet samt ett kroppsligt förfall. Patienternas prioriteringar handlade om symtomkontroll, bevarandet av värdighet, det dagliga livet samt relationen till anhöriga. Att sjuksköterskan såg och tillgodosåg patientens behov samt hjälpte och skyddade patienten ingav tillit och hopp vilket stärkte relationen och kommunikationen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cancer
Kommunikation
Palliativ vård
Prioriteringar
Relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11627 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics