Läsförståelseundervisning och samverkan - att utmana det invanda

DSpace Repository

Läsförståelseundervisning och samverkan - att utmana det invanda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Läsförståelseundervisning och samverkan - att utmana det invanda
Author Fack, Jeanette ; Linderum, Maria
Date 2011
Swedish abstract
ABSTRAKT Fack, Jeanette & Linderum, Maria (2010). Läsförståelseundervisning och samverkan – att utmana det invanda (Reading comprehension teaching and interaction – to challenge the inherent) Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med detta arbete är att kartlägga hur lärare beskriver läsförståelseundervisning i år 3. Ur en specialpedagogisk synvinkel vill vi kartlägga lärarnas uppfattningar om gynnsamma metoder för elever med svårigheter i läsförståelse samt hur lärare med specialpedagogisk kompetens och klasslärare samverkar kring läsförståelseundervisning. Undersökningen är kvalitativ och vi använder oss av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattar fyra klasslärare och fyra lärare med specialpedagogisk kompetens. Studien ramas in av ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att klasslärare använder sig av nivåläsning, guidad läsning, läsecirklar samt läsförståelseböcker i läsförståelseundervisningen. Vidare arbetar de med läsförståelse i alla ämnen men mer strukturerat i svenska. Som extra gynnsamma metoder för elever med svårigheter i läsförståelse nämns individualisering, ordförståelse, förförståelse och metakognition, lärarens medierande roll samt samtalets betydelse. Ingen skola är den andra lik vad gäller samverkan i läsförståelseundervisningen. Dock beskriver samtliga lärare med specialpedagogisk kompetens att deras ansvar inom läsförståelseundervisningen till största del handlar om att stötta eleverna för att de ska automatisera och få flyt i sin läsning. Detta stämmer också överens med de förväntningar som klasslärare har på den specialpedagogiska rollen. En slutsats är att lärarna i studien har en medvetenhet kring läsförståelseundervisning och gynnsamma strategier. När det gäller samverkan och dess betydelse för elever med svårigheter i läsförståelse ser vi inte samma medvetenhet. Nyckelord: läsförståelse, läsförståelsestrategier, läsförståelseundervisning, special-pedagogik, samverkan, mediering, lärarroll Fack, Jeanette Handledare: Ann-Elise Persson Linderum, Maria Examinator: Lotta Anderson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsförståelse
läsförståelsestrategier
läsförståelseundervisning
specialpedagogik
samverkan
mediering
lärarroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/11639 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics