Smittspridningsprevention

DSpace Repository

Smittspridningsprevention

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Smittspridningsprevention
Author Cappelin, Sofi ; Tyrén, Sofia
Date 2011
English abstract
Background: In Sweden, a large number of people suffer every year from nosocomial infections when they are hospitalized. During spring 2010, approximately 10% of the patients hospitalized in somatic units in Sweden were infected. This lead to prolonged hospitalization and an increased cost for the community. Although hand hygiene recommendations are put into practice to prevent the spread of nosocomial infections, the compliance varies greatly between professions. Purpose: To investigate factors that affect health care personnel’s compliance of hand hygiene, as a part of preventive spread of nosocomial infections. Health care personnel is in this literature review defined as nurses and physicians. Method: A literature review that summarizes a compilation of ten articles on either qualitative or quantitative research. Results: Attitudes, barriers, knowledge and intervention and also place of work are factors that affect the compliance of hand hygiene. Conclusion: It is not sufficient that only a small number of the health care personnel put hand hygiene recommendations into practice. It must be done in a larger context and everyone must aim towards a common goal, which is to prevent the spreading of nosocomial infections.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige drabbas varje år ett stort antal människor av vårdrelaterade infektioner när de vårdas på sjukhus. Våren 2010 blev ca 10% av de patienter som varit inneliggande på somatiska avdelningar runt om i Sverige smittade, vilket medförde förlängd vårdtid och ökad kostnad för samhället. Även om tillämpning av hygienrutiner sker för att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner varierar följsamheten av handhygien mellan yrkesgrupperna. Syfte: Att undersöka faktorer som påverkar sjukvårdspersonals följsamhet av handhygien, som ett led för att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Sjukvårdspersonal definieras i den här litteraturöversikten som sjuksköterskor och läkare. Metod: En litteraturöversikt som innefattar en sammanställning av tio vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ och kvantitativ metod. Resultat: Arbetsplatsen, attityder, barriärer samt kunskap och intervention är påverkande faktorer för tillämpning av handhygien. Slutsats: Det är inte tillräckligt att enbart ett fåtal av sjukvårdspersonalen tillämpar handhygien utan det måste ske i större utsträckning. Alla måste arbeta mot ett gemensamt mål för att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject följsamhet
handhygien
Handle http://hdl.handle.net/2043/11647 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics