Digitala läromedel inom undervisning i trä- och metall slöjd/ digital teaching aid in teaching woodcraft

DSpace Repository

Digitala läromedel inom undervisning i trä- och metall slöjd/ digital teaching aid in teaching woodcraft

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Digitala läromedel inom undervisning i trä- och metall slöjd/ digital teaching aid in teaching woodcraft
Author Nordström, Dan
Date 2010
English abstract
This examination paper is a research of digital teaching aids in the sloyd subject in Swedish schools, mainly from the woodcraft teaching perspective. The paper is written in a creative manner, meaning that this does not only exist as a written thesis. Along with my written paper I have also created another material in form of a digital teaching aid that can be used in the workshop with students in teaching woodcraft in the sloyd subject. Therefore this paper consists of two parts a written part and a digital instruction for woodcraft teaching. The digital instruction consists both of instructional film or moving picture and slide shows. My purpose in writing this paper is to contribute to the development of teaching in the sloyd subject. In the written part I present research in the area of teaching via a screen or using computer programmes. In the given frames of this work I do not have the possibility to test my instructional film on students. Instead in this paper I present other research that is done in the field and results thereof. In the paper I examine and show the different aspects and impact the use of an instructional film on a computer could have in teaching. The observation becomes an important tool here. I present different views on how you attain knowledge in crafting. There are problems like tacit knowledge and also questions like, how does a professional craftsman attain the knowledge of his craft? In my discussion I show several points of views on the instructional film and different ways to use it. My conclusion is that an instructional film in teaching woodcraft in school can have a wide variety of uses and benefits. It renews the way of teaching woodcraft in Swedish schools and it liberates time for the teacher, giving the teacher more time for each student. It also enables better and closer observations for students in the teaching.
Swedish abstract
Detta examensarbete är en undersökning av digitala läromedel i slöjd, då främst ur ett träslöjdsperspektiv. Arbetet genomförs som ett gestaltande arbete. Detta innebär att arbetet består av två delar, förutom den skriftliga delen har jag även skapat ett anat material i form av ett digitalt läromedel som kan användas i slöjdsalen vid träslöjdsundervisning. Därför består arbetet av två delar, en skriftlig del och en digital instruktionsfilm. Instruktionsfilmen består av både rörliga och fasta bilder i ett bildspel. Min avsikt med arbetet är att bidra till utveckling av undervisning i ämnet slöjd. I den skriftliga delen presenterar jag forskning kring att lära ut via en bildskärm eller ett datorprogram. Inom ramarna för detta arbete finns inte heller möjlighet att testa min instruktionsfilm på elever. Istället presenterar jag annan forskning i området och resultat därifrån. I arbetet undersöker jag och visar vilka olika aspekter och påverkan användandet av en instruktionsfilm kan ha i undervisning. Observationen blir ett viktigt verktyg här. Jag visar olika vinklar på hur en man tillgodogör sig hantverkskunskap. Det finns problem som tyst kunskap, och frågor som; hur tillgodogör en hantverkare kunskapen inom sitt hantverksområde? I diskussionen redogör jag för flera sätt att använda instruktionsfilmen och dess användningsområden. Min slutsats är att användandet instruktionsfilmer i slöjdundervisning i skolan har många användningsområden ger många fördelar. Det förnyar sättet att undervisa i träslöjd i Sverige och det frigör tid för läraren, vilket ger läraren mer tid för varje enskild elev. Det möjliggör också bättre och närmare observationer i lärandet för eleven.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject digital teaching aid
sloyd
teaching woodcraft
development
digitala läromedel
gestaltande arbete
slöjd
trä och metallslöjd
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11654 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics