Det handlar om kraftinsats

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det handlar om kraftinsats
Author Ek, Nina
Date 2011
English abstract
It is all about efficiency (Det handlar Om kraftinsats) is the title of this study as I, Nina Ek has written as my degree project for the Children and Youths Studies at Malmö University 2010 years winter term. The study builds upon high quality interviews with efficient teachers in the early years of school and observations dealing with boy’s attitude to music and dance education. The aim of this research is to visibly display which expressions pupils show to music and motion education in school and to elucidate the differences in the approach in this subject between boys and girls.. In my earlier research there is an elaboration of the gender studies and psychological research to unravel the concepts applying to when researchers talk about sex and when they talk about gender. You will also encounter an elaboration about how the differences in questions concerning gender differ in the world of esthetics. Researchers within this subject indicates the differences in gender and talks about the boy’s way to “attack” the dance on a way that differs from the girls, the boys bear another kind of efficiency. In interviews with teachers it is told that they perceive differences concerning sex in various ways, although they do agree that this kind of education do not appeal to boys as well as it does with girls. My result is that boys do have a positive attitude to music and dance if they are to get enough space to express themselves. This will be achieved though homogeneous groups and the chance of expressing themselves in different dancing styles, whose styles is more masculine and has a more rapid pace with the power downward.
Swedish abstract
Det handlar om kraftinsats är titeln på denna studie som jag, Nina Ek skrivit som examensarbete för Barn och ungdomsvetenskap på Malmö högskola höstterminen år 2010. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i skolans tidigare år och observationer för att få tag på pojkars inställning till musik och rörelseundervisning. Syftet med denna undersökning är att synliggöra vilka uttryck eleverna visar till musik- och rörelseundervisning i skolan och redogöra för skillnader i pojkars respektive flickors förhållningssätt till detta ämne. I min tidigare forskning finns en fördjupning av genusforskning och psykologisk forskning att reda ut begreppen när forskare talar om kön och när de talar om genus. Ni möter även en fördjupning hur genusskillnaderna uttalar sig i estetikens värld. Forskare inom området visar på genusskillnader och talar om pojkars sätt att ”attackera” dans skiljer sig från flickorna, pojkarna besitter en annan kraftinsats. I intervjuer med lärare så upplever de skillnader mellan könen på olika sätt, de är dock överens om att det inte tilltalar pojkar lika väl som flickor. Mitt resultat är att pojkar har en positiv inställning till musik och rörelse om de får rätt utrymme för att uttrycka sig. Detta genom homogenagrupper och chans att uttrycka sig i dansstilar som har en mer manlig stil med fartfyllt tempo och med tyngdkraft neråt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject rörelse
genus
musik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11658 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics