Hot och våld inom sjukvården, faktorer för att reducera hot och våld. En systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

Hot och våld inom sjukvården, faktorer för att reducera hot och våld. En systematisk litteraturstudie

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hot och våld inom sjukvården, faktorer för att reducera hot och våld. En systematisk litteraturstudie
Author Bjursell, Josef ; Åström, Ruth
Date 2011
English abstract
Threats and violence in the health care profession is something that is not unique to Sweden but it exists in other countries. In some cases, threats and violence lead to longer sick leave but also in death. The purpose of this study was to investigate factors that could reduce the threats and violence towards nurses in the workplace. The study was conducted according to Goodman's systematic approach and searches have been made in Pubmed, Cinahl, Medline and The Cochrane Library. Quantitative and qualitative studies are included in the literature search. A total of 10 articles were selected out of the study and on the basis of these results was found in five different categories, security, safety, accessibility, education and personal qualities. The results show that the factors that reduced threats and violence were among the other guards, safety devices, to read patients' medical records and more. The results showed that these factors are largely consistent with the presence of threats and violence.
Swedish abstract
Hot och våld inom vårdyrket är något som inte är unikt för Sverige utan det förekommer i andra länder med. I vissa fall kan hot och våld leda till längre sjukskrivningar men även till dödsfall. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som kunde reducera hot och våld gentemot sjuksköterskan på arbetsplatsen. Studien har utförts enligt Goodmans systematiska tillvägagångssätt och sökningarna har gjorts i Pubmed, Cinahl, Medline och i The Cochrane Library. Kvantitativa samt kvalitativa studier har inkluderats i litteratursökningen. Sammanlagt valdes 10 artiklar ut till studien och utifrån dessa framkom resultat i fem olika kategorier, säkerhetsåtgärder, arbetsmiljö, tillgänglighet, utbildning samt personliga egenskaper. Resultatet visar att de faktorer som reducerade hot och våld var bland annat vakter, säkerhetsanordningar, att läsa patienternas journaler med mera. Resultatet visade att dessa faktorer i hög grad överensstämmer med förekomst av hot och våld.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject anhöriga, hot, sjuksköterska, säkerhet, vakter ,våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/11672 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics