Bröstcancer i familjen - upplevelser utifrån anhörigas perspektiv

DSpace Repository

Bröstcancer i familjen - upplevelser utifrån anhörigas perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bröstcancer i familjen - upplevelser utifrån anhörigas perspektiv
Author Niazi, Jamila ; Yakovytska, Eleonora
Date 2011
English abstract
Relationships between patients and caregivers are always important, while the relationships between caregivers and relatives are less illuminated. The role of the related parties is not clearly defined within the health services. In recent years, numbers of breast cancer patients and their relatives have increased. These patients then turn to the nursing staff regarding their needs and expectations. If the nurse does not add significant weight to the needs of dependents, there is a risk that this in turn can lead to worsening mental mood and distress of the adult members, younger individuals in the family and patients. Family relationships can be adversely affected. The aim of this literary review was to examine relatives' experiences of living with a female breast cancer victim. On this basis caregivers can meet the relatives’ needs adequately. The literature review consists of quality items that are sought through the scientific databases. The method was based on Febe Friberg. The studies were reviewed and rated using a modified examination protocol. The methodical processing of the obtained materials has shown that relatives' experiences occur in different ways. This has resulted into four broad themes: emotional experiences, new roles, the need for knowledge and the need for treatment. To meet relatives of breast cancer patients and satisfy their need for attentive knowledge, a nurse should have not only medical but educational skills in order to explain the best way forward. And be able to act based on psychological starting points to anticipate and prevent potential complications.
Swedish abstract
Relationer mellan patienter och vårdpersonalen kommer alltid fram, medan relationer mellan vårdpersonalen och närstående är mindre belysta. Närståendes roll är inte klart definierad inom hälso- och sjukvården. Under de senaste åren har antalet bröstcancerpatienter respektive deras anhöriga ökat. Dessa vänder sig med sina behov, förväntningar och begäran om svar till vårdpersonalen. Om sjuksköterskan inte lägger betydlig vikt vid anhörigas behov, finns det risk att detta i sin tur kan leda till förvärrad psykisk stämning och lidande hos vuxna medlemmar och yngre individer i familjen samt patienten själv, familjerelationen kan bli negativt påverkad. Denna litteraturstudie syftade till att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en bröstcancerdrabbad kvinna. Med detta som underlag, kan vårdpersonal bemöta anhöriga i vården på ett adekvat sätt. Litteraturstudien består av kvalitativa artiklar som är inhämtade via vetenskapliga databaser. Metoden är baserad på Febe Friberg. Studierna granskades och bedömdes utifrån ett modifierat granskningsprotokoll. Efter den metodiska bearbetningen av inhämtat material framkom att anhörigas upplevelser visar sig på olika sätt. Det har resulterat i fyra övergripande teman: känslomässiga upplevelser, nya roller, behov av kunskap samt behov av uppmärksamhet. För att kunna bemöta anhöriga till den bröstcancerdrabbade kvinnan och tillgodose deras behov av kunskap och uppmärksamhet bör sjuksköterskan inte bara ha medicinska utan även pedagogiska kunskaper, för att på bästa sätt kunna förklara, samt kunna agera utifrån psykologiska utgångspunkter för att förutse och förebygga möjliga komplikationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Anhöriga, bröstcancer, kunskap, upplevelser, roller, närståendeundervisning, uppmärksamhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics