Fem förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Fem förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem förskolors arbete med barn i behov av särskilt stöd
Author Stenlundh, Emelie ; Palm, Malin
Date 2011
Swedish abstract
I vårt examensarbete har vi undersökt hur fem förskolor arbetar med specialpedagogik i sin verksamhet, vilka barn de anser är i behov av särskilt stöd samt om det finns några likheter och skillnader i deras arbetssätt. Syftet med denna studie är att klargöra hur dessa fem förskolor använder sig av specialpedagogiska insatser och hur de resonerar kring vilka barn som är i behov av särskilt stöd, vilket vi har kommit fram till, inte alltid är det lättaste då det inte finns något definitivt svar. Vi har genom intervjuer med pedagoger (förskollärare och barnskötare) på de olika förskolorna kommit fram till att alla har samma tillvägagångssätt när de ser att gruppen inte fungerar. Alla förskolor tar hjälp av externa insatser i form av handledning när de anser att deras egen kunskap inte räcker till och alla pedagoger säger att de arbetar med integrering av barn i behov av särskilt stöd. En skillnad som framkommit är att en av förskolorna använder sig av åtgärdsprogram och på så satt bedömer de barnen medan de andra inte gör det. Andra skillnader som framkommit är när pedagogerna väljer att ta kontakt med de externa insatserna samt att det är olika personer som skriver dokumenten på de skilda förskolorna. Den tidigare forskning som vi valt att analysera materialet utifrån är från många olika forskare, från år 1993.Vi har från början utgått från Kristian Lutz avhandlingar som tar upp samma område (arbetssätt och vilka barn som är i behov av särskilt stöd) som vi har undersökt. Utifrån Lutz avhandlingar har vi sedan fått inspiration till andra forskare som tillexempel Elisabet Sjöberg, Bengt Persson och Eva Kärfve.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
förskola
pedagoger
specialpedagogik
specialpedagogiska insatser
särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/11706 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics