Att vara tre steg före

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Att vara tre steg före
Author Ohmeyer Möller, Isabelle
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen redogör för hur fem pedagoger och en specialpedagog i förskolan resonerar kring utagerande barns svårigheter och behov. Den belyser även hur pedagogerna arbetar för att stödja utagerande barn. Undersökningen har ägt rum på två förskolor, i två olika kommuner genom kvalitativa intervjuer. Utifrån den litteratur jag tagit del av är tidiga insatser mycket vikigtiga eftersom barnen riskerar att hamna i ytterligare svårigheter när de blir äldre. I skolan kan det röra sig om skolk och svårigheter med kompisrelationer men även risk för att hamna i kriminalitet och drog- och alkoholproblem. Syftet med undersökningen är att finna metoder och redskap för att stödja barnen och på så vis motverka en stigmatisering av barnen. Utagerande svårigheter kan ta sig uttryck på olika sätt men fysik- och verbal aggressivitet är framtydande, vilket pedagogerna i undersökningen även framhåller. Utagerande beteende är ett komplext och stort ämne med många definitioner och orsaker som samverkar. Undersökningen styrker den komplexa bild av utagerande barns svårigheter som litteraturen framhäver. Pedagogerna uttryckte en samstämmighet gällande orsakerna till svårigheterna. De tror att någon form av diagnos ligger bakom och framförallt ADHD. En annan orsak rör hemförhållanden och i synnerhet föräldrarnas oförmåga att sätta gränser. Pedagogernas resonemang skiljer sig från litteraturen på så vis att forskning visar att orsakerna till utagerande beteende är flera som samverkar med varandra. Det är bara en pedagog som anser att bemötandet och relationer med utagerande barn är problematiska. Trots det förklarar flera av pedagogerna att de brukar byta av varandra när det uppstår mycket konflikter kring barnet. Pedagogerna efterfrågar även en resurs och stöd av specialpedagog för utagerande barn. Undersökningen visar att det behövs mer kunskap och stöd åt pedagoger i förskolan för att de ska lyckas stödja utagerande barn på ett konstruktivt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 64
Language swe (iso)
Subject ADHD,
bemötande,
fysisk aggressivitet,
gränssättning,
utagerande beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/11716 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics