Äldre personers upplevelser av att vara beroende av hemtjänst

DSpace Repository

Äldre personers upplevelser av att vara beroende av hemtjänst

Details

Files for download
Icon
Hemtjansten
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Äldre personers upplevelser av att vara beroende av hemtjänst
Author Beckman, Camilla ; Almqvist Strand, Marie
Date 2011
English abstract
Background: Aging involves major changes both mentally, physically and socially. During the 21st century hospital beds and institutional care has been decreasing which means that more elderly people receive care in there in homes. Aim: The aim of this study was to investigate older people's experiences of being dependent on home care. Method: Qualitative semi-structured interviews following an interview guide was used and the interviews were analyzed using latent content analysis. Results: The results are based on seven interviews with people over 65 years with different levels of need for help from home care. The result of transcription of the interviews were security, insecurity, waiting, lack of staff and adjustment. Conclusions: Being dependent on home care meant for many of the older one big change. It was also found from the survey that a large part of the day is spent waiting for home care staff. Staff shortages meant that some experienced nursing situation as stressful for both parties. To get live at home in their familiar environment was something all of the older participants in the study had in common Keywords: Home care, shift, staff shortages, insecurity, security, waiting, older people, experience, empirical study.
Swedish abstract
Bakgrund: Att åldras innebär stora förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Under 2000-talet har vårdplatser samt vårdtiden på sjukhusen minskat vilket gör att allt fler äldre personer får vård och omsorg i sitt eget hem. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka äldre personers upplevelser av att vara beroende av hemtjänst. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer utefter en intervjuguide användes och intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat bygger på sju intervjuer med personer över 65 år med olika nivåer på hjälpbehov från hemtjänsten. Efter transkribering av intervjuerna kom kategorierna trygghet, otrygghet, väntan, personalbrist och omställning fram. Slutsats: Att vara beroende av hemtjänst innebar för många av de äldre en stor omställning. Vidare framkom det ur undersökningen att en stor del av dagen går åt till att vänta på hemtjänstpersonalen. Personalbrist gjorde att en del upplevde omvårdnadssituationen som stressig för båda parter. Att få bo kvar hemma i sin trygga miljö var något alla de äldre deltagarna i studien hade som gemensam nämnare. Nyckelord: Hemtjänst, omställning, personalbrist, otrygghet, trygghet, väntan, äldre människor, upplevelse, empirisk studie.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 28
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11843 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics