Sjuksköterskors syn på trycksårsprevention - en enkätundersökning

DSpace Repository

Sjuksköterskors syn på trycksårsprevention - en enkätundersökning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskors syn på trycksårsprevention - en enkätundersökning
Author Weber Sjöholm, Lovisa ; Wirén, Alexine
Date 2011
English abstract
Pressure ulcer is a care related injury that has a broad prevalence in the hospitals of Sweden. This dermatological injury appears when a constant pressure creates damage to the underlying tissue. Guidelines have been formed towards the work of pressure ulcer prevention, which aims to minimize the prevalence of pressure ulcers. The aim of this study was to examine nurses’ view on pressure ulcer prevention in relation to patients admitted to a somatic ward. The methods of examination used had both a qualitative and a quantitative approach. The material was collected through questionnaires and the final number of informants amounted to 29. The methods of analysis used were manifest content analysis as well as descriptive statistics. The result of the study demonstrated that 72 % of the informants considered that they had a need to increase their knowledge about pressure ulcers. Among the informants that participated in the study, 86 % acknowledged knowledge about the wards’ routines and guidelines for pressure ulcer prevention. Only half of the informants that were deputies or had a monthly employment knew about these routines and guidelines. All of the informants that had any form of further education thought of pressure ulcer prevention as a prioritized act of nursing, a result that differs from the informants with no form of further education amongst whom only 75 % thought of pressure ulcer prevention as prioritized.
Swedish abstract
Trycksår är en vårdrelaterad skada vars prevalens är utbredd på sjukhus i Sverige. Denna hudskada uppkommer när ett ihållande tryck orsakar att underliggande vävnad skadas. Riktlinjer finns utformade för hur preventionsarbetet med trycksår ska utföras, och syftar till att minska prevalensen av trycksår. Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors syn på trycksårsprevention relaterat till patienter som ligger inlagda på somatisk vårdavdelning. De undersökningsmetoder som användes var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Materialet samlades in via enkäter och det slutliga informantantalet uppgick till 29 informanter. Analysen genomfördes utifrån manifest innehållsanalys och deskriptiv statistik. Det resultat som framkom i studien visade att 72 % av informanterna ansåg att de hade ett behov av att öka sin kunskap om trycksår. Av de informanter som deltog i studien kände 86 % till de rutiner och riktlinjer för trycksårsprevention som fanns på avdelningen. Av de informanter som hade anställningsformen vikariat eller månadsanställning kände endast hälften till rutinerna och riktlinjerna. Samtliga informanter som hade någon form av vidareutbildning ansåg att trycksår var en prioriterad omvårdnadsåtgärd, till skillnad från de som inte hade någon vidareutbildning där endast 75 % av informanterna ansåg att det var prioriterat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Knowledge of nurses
pressure ulcers
prevention
priority
routines and guidelines
prioritering
rutiner och riktlinjer
sjuksköterskors kunskap
trycksår
Handle http://hdl.handle.net/2043/11844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics