Misshandel i Malmö. Om utveckling och möjliga förklaringsfaktorer

DSpace Repository

Misshandel i Malmö. Om utveckling och möjliga förklaringsfaktorer

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Misshandel i Malmö. Om utveckling och möjliga förklaringsfaktorer
Author Chrysoulakis, Alberto
Date 2010
Swedish abstract
Studien har undersökt misshandelsbrottslighetens utveckling i Malmö mellan åren 2000-2009 utifrån olika informationskällor och i ljuset av främst två förklaringsfaktorer; anmälningsbenägenhet och alkohol. Även skillnaden mellan anmälningar om grov misshandel jämfört med annan misshandel har undersökts närmare. Dessa tre aspekter utgör var och en varsin hypotes som studerats mer ingående. Här har främst sekundärdata använts i form av statistik från Brottsförebyggande rådet, Polisen, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, men kopplat till anmälningsbenägenheten har en kvantitativ innehållsanalys av misshandelsrapportering i tidningen Sydsvenskan genomförts. Resultaten visar: att tidningens rapporteringsfrekvens inte ökat konstant över tid och därför inte med enkelhet kan kopplas till anmälningsbenägenhet. Att alkoholförsäljningen till viss del ökat, dock inte i samma takt som misshandelsanmälningarna, och att de grova misshandelsanmälningarna till stor del visar på en annan trend än de anmälningarna om annan misshandel.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject alkohol
anmälningsbenägenhet
brottsstatistik
Malmö
media
misshandel
Handle http://hdl.handle.net/2043/11850 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics