Perspektiv i vägledningsrummet

DSpace Repository

Perspektiv i vägledningsrummet

Details

Files for download
Icon
perspektiv i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Perspektiv i vägledningsrummet
Author Nilsson, Andreas ; Bunjaku, Kimete
Date 2011
Swedish abstract
I denna uppsats har vi studerat sju yrkesverksamma studie- och yrkesvägledares egna upplevelser av deras arbetsrum med utgångspunkt ifrån arbetsmiljö och estetiska perspektiv, samt författarnas egna förklaringar av rummens interiör. Vägledarna i denna studie arbetar inom den kommunala grundskolan och undersökningen har genomförts på tre olika kommuner i Skåne län. För att göra arbetet tydligt har vi fotograferat och observerat vägledarnas arbetsrum för att kunna göra så verkliga rekonstruktioner som möjligt och för att man som läsare lättare ska kunna följa med i texten. I studien framkommer att flertalet av vägledarna vid samtal med elever tenderar att placera sig i sin egen kontorsstol och där eleverna placerar sig på de utplacerade stolar som återfinns i rummen. Vägledarna var medvetna om antingen den nuvarande positionen eller vilket som var den mest optimala placeringen i förhållande till eleven vid vägledningssamtal. Vanligast var att vägledare och elev sitter snett eller mitt emot varandra vid samtal och där eleverna enligt vägledarna kan anpassa sin position genom att kunna välja mellan flera olika utplacerade sittplatser i rummet. En arbetsmiljöaspekt som undersöktes var ljudnivån och där vägledarna kunde uppleva rummen som antingen lyhörda eller att ljudnivån utanför inverkade störande på deras arbete eller vid samtal med elever. Belysning och tillgång till dagsljus i rummen skiljde sig mycket åt mellan skolorna där en del av de undersökta rummen saknade dagsljus helt och där andra rum möjliggjorde för både dags- och solljus. Studien visar vidare att inget av de undersökta arbetsrummen har två fönster i vinkel vilket kan möjliggöra för det speciella dagsljus som är nödvändigt för vår biologiska och fysiologiska hälsa. Samtliga vägledare i denna studie arbetade på mer än en skola vilket ofta hängde samman med möjligheten att kunna inneha eller införskaffa levandes växter i rummet och där även tillgången till dagsljus spelade roll.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject arbetsmiljö
estetik
rum
vägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics