Kreativitet i slöjden - ett didaktiskt utvecklingsarbete

DSpace Repository

Kreativitet i slöjden - ett didaktiskt utvecklingsarbete

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kreativitet i slöjden - ett didaktiskt utvecklingsarbete
Author Sjöstrand, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Kreativitet är en förmåga som är efterfrågad i vårt samhälle och som anses viktig i många olika sammanhang, men som är svårt att beskriva i ord och svårt att bedöma i undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas kreativitet kan stimuleras i slöjden när de får arbeta med egna idéer. Som metod har jag använt aktionsforskning. Eleverna har fått arbeta med egna idéer och jag har samlat information med hjälp av observationer, egna loggboksanteckningar, reflektionsblad och samtal med eleverna. Som bakgrund har jag använt Vygotskijs kreativitetsteori samt annan aktuell forskning som visar på att kreativitet går att lära ut och träna och vilka faktorer som stimulerar detta lärande. För att gynna elevers kreativitet behövs bl.a. att de får möjlighet till god dialog om sitt skapande med såväl lärare som med kamrater. Därmed kan de finna vägar till lärgemenskaper i gruppen. Lärarens roll blir att inta en mästarroll som kan fungera som guide, vägvisare och förebild. Undersökningen visade att eleverna blev stimulerade av att få ta eget ansvar för sitt lärande i slöjd och att de skapade spontana lärgemeskaper med de andra i gruppen och därmed fick stöd och idéer av varandra. Problem som uppstod under arbetets gång kunde lösas med hjälp av kamrater, läraren eller egen envishet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning, dialog, kreativitet, lärgemenskap, Vygotskij
Handle http://hdl.handle.net/2043/11865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics