Bildämnets roll i skolan; En fråga om den enskilda lärarens intresse?

DSpace Repository

Bildämnets roll i skolan; En fråga om den enskilda lärarens intresse?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bildämnets roll i skolan; En fråga om den enskilda lärarens intresse?
Author Ottosson, Camilla
Date 2011
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om bildämnets roll i undervisningen. Den huvudsakliga frågeställning som arbetet cirkulerar kring kan uttryckas på följande vis hur hanteras arbetet med bilder, och bildämnet i synnerhet, av lärare i yngre årskurser, i den svenska grundskolan? Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod och min intervjuguide var semistrukturerad, då jag ville att intervjuerna skulle upplevas som samtal snarare än en utfrågningsprocess. Min undersökning visar att bildämnets status kan anses som relativt låg utifrån den tid som läggs på ämnet samt graden av utbildning i bildämnet som lärare har. Framförallt i jämförelse med andra ämnen som matematik och svenska. Den enskilda lärarens personliga intresse tycks i väldigt stor mån ha betydelse för den roll bildämnet får i undervisningen. Dessutom förekommer användandet av mallar trots att det tenderar till att minska den individuella elevens utrymme för skapande och kreativitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject bildundervisning
kreativitet
skapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics