Pedagogisk utredning av "tvåspråkiga elever" - en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling

DSpace Repository

Pedagogisk utredning av "tvåspråkiga elever" - en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk utredning av "tvåspråkiga elever" - en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling
Author Rubin, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Höstterminen 2010 ABSTRAKT Rubin, Maria (2010). Pedagogisk utredning av ”tvåspråkiga elever” – en studie av några gymnasieelevers tvåspråkiga språkutveckling (A Study of Second Language Acquisition of Some Bilingual Students in Upper Secondary School). Skolutveckling och ledarskap. Speciallärarutbildningen, Malmö högskola. Studiens syfte är att belysa och diskutera det resultat som följer av att inom ramen för en pedagogisk utredning inom gymnasieskolan specifikt belysa tvåspråkiga elevers språkutveckling och de förutsättningar som ges för denna. Utifrån en tvärvetenskaplig ansats hämtas metodimplikationer från tvåspråkighetsforskning och specialpedagogisk forskning. En pedagogisk utredning bör utifrån dessa belysa elevens lärmiljö, specifikt kartlägga elevens tvåspråkiga språkutveckling samt kartlägga elevens språkliga förmåga på samtliga språk. Utifrån de metodimplikationerna genomförs i studien fyra pedagogiska utredningar. Resultatet visar på relevansen av att flera metoder(metodtriangulering) används. De visar också på vikten av att specifikt kartlägga tvåspråkig språkutveckling och elevens språkliga förmåga på modersmålet. Resultaten tyder för eleverna inte på specifika språk-, läs- och skrivsvårigheter, däremot på svårigheter som bottnar i tillägnandet av ett andraspråk. Eleverna ger utifrån ett bristtänkande uttryck för otillräckligt ordförråd och svårigheter med ämnes- och skolspråket. Studien visar på behov av fortsatt forskning för att belysa förhållandet mellan specialpedagogisk verksamhet och flerspråkiga elever. Frågan ställs om interkulturell pedagogik och en dynamisk skolspråkspolicy skulle kunna användas för att undanröja de språkliga ”hinder” som studien visar på. Resultatet visar också på behov av att utveckla samarbetsformer mellan lärare i svenska som andraspråk, modersmålslärare och specialpedagoger/speciallärare. Nyckelord : Flerspråkighet, gymnasieskolan, pedagogisk utredning, specialpedagogik, språk-, läs-och skrivsvårigheter. Maria Rubin Examinator: Lotta Anderson Handledare: Ann-Elise Persson
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 81
Language swe (iso)
Subject Flerspråkighet, gymnasieskolan, pedagogisk utredning, specialpedagogik, språk-, läs- och skrivsvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/11890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics