Elevers kulturella bakgrund - En viktig del i undervisningen på omvårdnadsprogrammet

DSpace Repository

Elevers kulturella bakgrund - En viktig del i undervisningen på omvårdnadsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Elevers kulturella bakgrund - En viktig del i undervisningen på omvårdnadsprogrammet
Author Westerlund, Malin
Date 2011
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka om lärarna på omvårdnadsprogrammet upplever att de använder den kunskap som eleverna besitter i form av olika kulturer kommer fram i utbildningen. Syftet var också att se om lärarna reflekterar kring sin egen bakgrund och den egna kulturen. Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie där jag intervjuat åtta karaktärsämneslärare på fyra olika skolor i Skåne. Jag hade tre frågeställningar  Hur upplever lärarna att de tar till vara den mångkulturella gruppens erfarenheter i undervisningen?  Upplever lärarna att de använder någon medveten metodik för interkulturellt lärande?  Hur väl är lärarna medvetna om sin egna kulturella bakgrund? I min studie visade det sig att det råder konsensus mellan lärarna i frågan om elevernas kulturella bakgrund behövs och används i undervisningen. Den kulturella bakgrunden värdesätts högt av lärarna och de upplever också alla att de låter eleverna ta del av varandras erfarenheter i undervisningen. Lärarna hade också uppfattningen att arbetsgivarna såg positivt på kulturella kunskaper. Jag har analyserat materialet utifrån Hans Lorentz (2004) modell i interkulturellt lärande och funnit att modellen varit användbar som analysverktyg. Lärarnas citat tyder på att de är medvetna om interkulturellt lärande och har ambitionen att få eleverna att nå ett etnorelativistiskt synsätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Etnocentrism
Etnorelativism
Interkultrellt lärande
Mångkultur
Omvårdnadsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics