The ambiguous and frequent task of revision

DSpace Repository

The ambiguous and frequent task of revision

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The ambiguous and frequent task of revision
Author Hammar, Charlotte
Date 2011
Swedish abstract
Mitt syfte med denna uppsats har varit att ta reda på om läroböckerna i religionskunskap, vid namn, Sofi – Religion och Religionskunskap – Kompakt är lämpliga och aktuella att använda i undervisning trots att kursplanen kommer att förändras höstterminen 2011. Min undersökning har främst varit inriktad på kunskapssynen i kursplanen för religionskunskap, ur den nya läroplanen för grundskolan, och i de ovan nämnda läroböckerna. För att kunna identifiera kunskapssynen i läroböckerna har jag studerat de instuderingsuppgifter som finns i respektive lärobok. Dessa har jag sedan kategoriserat och försökt att ställa mot den syn på kunskap som den kommande kursplanen beskriver under rubrikerna ”3.14 Religionskunskap” och ”Syfte”. Frågeställningen som jag har arbetat utifrån lyder: Vilken kunskapssyn finns representerad i den kommande kursplanen för religionskunskap i grundskolan och i de utvalda läroböckernas uppgifter, och vilka konsekvenser får det för elevernas lärande? Min metod kan dels beskrivas som kvantitativ och dels hermeneutisk då jag ägnar mig åt att både tolka uppgifterna och mäta frekvensen av dem. Resultatet av min undersökning visade att det jag kallar för repetitionsuppgifter är det mest frekventa inslaget i de läroböcker som jag har undersökt. Det jag kallar tolkningsuppgifter intar en andra plats när jag mäter frekvensen av uppgiftssorterna. Tyngdpunkten i läroböckerna och i den kommande kursplanen ligger, enligt min tolkning, på kunskapsformerna fakta och förståelse vilket tyder på att deras kunskapssyner överensstämmer relativt bra. Min förhoppning är att denna uppsats ska ses som ett inlägg i debatten om läroböckernas framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject kunskapssyn
instuderingsuppgifter
Sofi - Religion
Religionskunskap - Kompakt
Handle http://hdl.handle.net/2043/11932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics