Ensamkommande asylsökande barns rättigheter

DSpace Repository

Ensamkommande asylsökande barns rättigheter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ensamkommande asylsökande barns rättigheter
Author Avdic, Elma ; Dobraj, Gentijana
Date 2010
English abstract
The number of unaccompanied and separated children have dramatically grown in recent years and therefore become a controversial subject in Swedish foreign politics. It is every States responsibility to take care of these unaccompanied children on a good and valuable way. In this study we therefore deal with these childrens rights that they are in title of by the UN:s convention of the right of the child and by the council directive 2003/9/EC laying down minimum standards for the reception of asylum seekers. The rights that are discussed are those rights that are relevant in relation to the unaccompanied asylum seeking children such as the principal about non-discrimination, the principal about the childs best interest, the right to be heard, the right to healthcare as well as the right to education. Furthermore these rights are compared to the Swedish legislation for the purpose to determine how Sweden meet their international commitments.
Swedish abstract
Inströmningen av de ensamkommande asylsökande barnen har ökat radikalt de senaste åren och har därför blivit ett kontroversiellt ämne i svensk flyktingspolitik. Det är varje stats ansvar att omhänderta dessa ensamkommande barn på ett bra och värdigt sätt. I denna studie behandlas därmed dessa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barns rättigheter, samt Rådets direktiv 2003/9/EG om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna. Rättigheter som behandlas är sådana som är relevanta i förhållande till de ensamkommande asylsökande barnen såsom icke-diskrimineringsprincipen, principen om barnets bästa, rätten att höras, rätten till hälso- och sjukvård samt rätten till utbildning. Vidare jämförs dessa rättigheter med den svenska lagstiftningen för att fastställa hur Sverige förhåller sig till sina internationella åtaganden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ensamkommande
asylsökande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12008 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics