De osorterbara, Att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

DSpace Repository

De osorterbara, Att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De osorterbara, Att möta barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser
Author Trygg, Roland
Date 2011
Swedish abstract
Att möta individer med olika former av psykiskt ohälsa kommer troligen alla tjänste-utövare inom området skola och vägledning någon gång att göra. Det är därför av vikt för professioner inom skolan, att inneha grundläggande kunskap kring bemötande och förståelse för problematik som kan finnas hos dessa personer. Syftet med uppsatsen är att belysa på vilket sätt personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning påverkas av beslut gjorda av företrädare för olika professioner inom eller i anslutning till skolan. Inom ramen för examensarbetet har fem kvalitativa intervjuer samt fem fallstudier i form av djupintervjuer genomförts där avsikten är att undersöka vad som i uppsatsens syfte och forskningsfrågor anges. Avsikten med fallstudierna är även att ge läsaren av uppsatsen förförståelse och/eller bakgrundsbeskrivning kring den problematik uppsatsen initierar. I resultatet framkommer att det i viss mån råder olika synsätt kring sättet att förstå elever med NPF-problematik. Dels menar respondenterna inom professionsgruppen att tester av olika slag är nödvändiga samtidigt som de uttrycker att stöd till elever i första hand skall ges utifrån uppvisad symtom. Resultatet påvisar också vikten av att rätt stöd ges utifrån vad en samlad bedömning påvisar. Att inte olika samhälliga sorterings-mekanismer påverkar bedömningar som gör att en del individer som är i behov av stöd uppfattas som osorterbara. Risken finns att personer med NPF-problematik inte bedöms platsa inom ramen för den så kallade vanliga skolan, vilket kan få till följd att de i vissa fall hänvisas till skolgång inom särskola. Utifrån vad resultat samt vad styrdokument och forskningslitteratur påvisar kan slutsats göras att det finns brister i bemötande och bedömning hos professioner gällande förståelse för NPF-problematik. Behov av fördjupad kunskap genom kompetensut-veckling hos professioner inom skola är påfallande och nödvändig, för att personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skall relevant stöd och bemötande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 1-95
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics