Begreppskoherens i mekanik och attityd till fysik

DSpace Repository

Begreppskoherens i mekanik och attityd till fysik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Begreppskoherens i mekanik och attityd till fysik
Author Ölmedal, Klara
Date 2010
English abstract
In this paper the conceptual coherence and towards physics among students in the physics and science program at Polhemskolan in Lund were measured and compared. The conceptual coherence was measured with the Force Concept Inventory, a much debated multiple choice test from USA that is supposed to measure students’ conceptual coherence for the concept of force in classical mechanics. Since many studies show that the interest in physics is declining the students’ attitude towards physics was also measured with an attitude test of Likert model. The study is done among students that just started year one and older students that have had instruction in physics at the Swedish correspondence to high school. The result of the study is that the students at the physics program have a higher conceptual coherence for the concept of force than the students at the science program and that the coherence 4 is improved with the physics course Fysik A. The attitude towards physics is more positive at the physics program but the attitudes among the students at the science program are more widely scattered. The conclusion is that the physics program at Polhemskolan has succeeded in attracting the students it is meant for.
Swedish abstract
I detta arbete undersöktes och jämfördes begreppskoherens och attityd till fysik bland elever på fysik- respektive naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan Polhemskolan i Lund. Begreppskoherensen undersöktes med Force Concept Inventory som är ett omdiskuterat flervalstest från USA som ska mäta studenters begreppskoherens för kraftbegreppet inom den klassiska mekaniken. Eftersom många undersökningar visar att intresset för fysik minskar undersöktes också elevernas attityd till fysik med ett svenskt test av Likertmodell. Undersökningarna gjordes på elever som precis börjat åk 1 och på äldre elever som läst kursen Fysik A inom båda programmen. Resultatet av undersökningarna är att eleverna på fysikprogrammet har större begreppskoherens för kraftbegreppet än eleverna på naturvetenskapsprogrammet och att begreppskoherensen höjs efter Fysik A. Attityden till fysik är dessutom mer positiv på fysikprogrammet men eleverna på naturvetenskapsprogrammet har större spridning i attityd. Slutsatsen är att Polhemskolans fysikprogram har lyckats locka de elever som det är tänkt för.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder till fysik
Begreppskoherens
FCI
Force Concept Inventory
Klassisk mekanik
Kraft
Spetsutbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics