Blunda inte för sömnproblem

DSpace Repository

Blunda inte för sömnproblem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blunda inte för sömnproblem
Author Hansson, Anna-Elisabeth ; Åbjörnsson, Lova
Date 2011
English abstract
Hansson, A-E & Åbjörnsson, L. Do not close your eyes for sleep problems. An empirical study of nurses’ perceptions of patients sleeps problems. Degree project in nursing, 15 credits points. Malmö University, Faculty of Health and Society, Department nursing 2011 According to research patients often express some form of sleep disorders during their hospital stay. Short-term sleeping problems may not constitute a risk, whereas a long term sleeping problem is associated with certain health risks. The aim of the study was to investigate how nurses perceive patients sleeping problems. The Issues were 1) how are patients with sleeping problems treated and 2) what advice do they get. The study has a qualitative research approach based on six interviews and were conducted on a medical ward of a university hospital in southern Sweden. Data were analyzed using content analysis. Analysis units were formed into three themes and nine domains which are presented in the result section. The opinion of how patients sleep problems were handled differed between nurses. A rest during the day was encouraged by all nurses, but their opinions of the length of the rest differed. An increased knowledge of nurses’ opinions of sleep problems may be an important contribution to the work with preventing health risks and creating better care environment for the patients.
Swedish abstract
Hansson, A-E & Åbjörnsson, L. Blunda inte för sömnproblem. En empirisk studie om sjuksköterskors uppfattningar kring patienters sömnproblem. Examensarbete i omvårdnad 15 Hp. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2011 Enligt forskning uttrycker ofta inneliggande patienter under sin sjukhusvistelse att de upplever någon form av sömnstörning. Kortsiktiga sömnproblem behöver inte utgöra någon risk, däremot kan långvariga sömnproblem vara förenat med vissa hälsorisker. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur sjuksköterskor uppfattar patienters sömnproblem. Frågeställningar var 1) hur dessa patienter bemöts och 2) vilken rådgivning som ges. Studien är av kvalitativ forskningsansats där sex intervjuer genomfördes på en medicinsk avdelning på ett universitetssjukhus i södra Skåne. Data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Analysenheterna har formats till tre teman och nio domäner som presenteras i resultatredovisningen. Sjusköterskornas uppfattning om hur sömnproblem hanterades skiljde sig åt. Det framkom t ex att vila under dagtid uppmuntrades av samtliga, men att tidsaspekten, d v s längden av vilan, uppfattades olika hos sjuksköterskorna. En ökad kunskap om sjuksköterskors uppfattningar om sömnproblem kan vara ett viktigt bidrag i arbetet med att förebygga hälsorisker och skapa en bättre vårdmiljö för patienter.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Sömnproblem
Sjuksköterska
Uppfattningar
Omvårdnad
Behandlingsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/12082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics