Likvärdigt bemötande

DSpace Repository

Likvärdigt bemötande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likvärdigt bemötande
Author Fuentes, Paola ; Aspers, Anna
Date 2011
English abstract
Aspers, A & Fuentes, P. Equivalent encounter. An empirical study on nurses experiences of obstacles and opportunities to give patients an equivalent encounter. Degree project in nursing V, 15 credit points. Malmoe University: Health and society, department of nursing, 2011. The annual report from Patientämnden 2010 shows that of the total number of cases involving Region Skåne hospitals, around 14% of the cases concern encounter. The health report from 2009 highlights unexplained differences in treatment and care, even though one of the objectives of health care in Sweden is equivalent treatment. This means that in addition to treatment, the encounter also should be equivalent. Thus, the purpose of this study is to explore nurses’ experiences of obstacles and opportunities to give patients an equivalent encounter from a nursing perspective. The study questions are: What does an equivalent encounter mean to nurses? Which obstacles and opportunities do nurses experience affects their ability to give an equivalent encounter to patients? The study is empirical and was conducted through qualitative interviews with seven registered nurses in two surgical wards. The material from the interviews was analyzed using content analysis and resulted in seven categories. Our results demonstrate among other things that nurses’ definition of equal encounter is more complex and comprehensive than the study definition that is based in part on the Swedish health care law. Keywords: content analysis, encounter, equivalent, experience, interview, nurse, patient.
Swedish abstract
Aspers, A & Fuentes, P. Likvärdigt bemötande. En empirisk studie om sjuksköterskors upplevelser av hinder och möjligheter för att ge patienter ett likvärdigt bemötande. Examensarbete i omvårdnad V, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2011. Patientnämndens årsredovisning från 2010 visar att av det totala antalet ärenden som rör Region Skånes sjukhus, utgör cirka 14 % ärenden om bemötande. Hälso- och sjukvårdsrapporten från 2009 belyser oförklarliga skillnader i vård och behandling, detta trots att ett av målen för hälso- och sjukvården i Sverige är jämlik vård. Det innebär att även bemötande utöver vård ska ges jämlikt. Därmed väcks intresset för att undersöka fenomenet bemötande och vad som påverkar det. Syftet med föreliggande studie är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av hinder och möjligheter för att ge patienter ett likvärdigt bemötande utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Studiens frågeställningar är: Vad innebär ett likvärdigt bemötande för sjuksköterskor? Vilka hinder och möjligheter upplever sjuksköterskor påverkar deras förmåga att ge ett likvärdigt bemötande gentemot patienter? Studien är empirisk och utfördes genom kvalitativa intervjuer med sju legitimerade sjuksköterskor på två kirurgiska avdelningar. Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och resulterade i sju kategorier. Studiens resultat visar bland annat att sjuksköterskornas definition på likvärdigt bemötande är mer komplex och omfattande än studiens definition som delvis baserats på den svenska hälso- och sjukvårdslagen. Nyckelord: bemötande, innehållsanalys, intervju, likvärdig, patient, sjuksköterska, upplevelse.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Subject Bemötande
innehållsanalys
intervju
likvärdig
patient
sjuksköterska
upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/12087 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics